Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 137 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 283 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 283 - Linear Measure 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5£ yards = 1 rod (rd.) 320 rods = 1 mile (mi.) 1 mi.
Σελίδα 283 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 97 - To change a mixed number to an improper fraction, multiply. .the whole number by the denominator of the fraction, add the numerator and place the sum over the denominator.
Σελίδα 41 - Cut off the ciphers from the divisor, and the same number of figures from the right of the dividend. Then divide the remaining figures of the dividend by the remaining figures of the divisor.
Σελίδα 190 - Multiplying or dividing both Dividend and Divisor by the same number, does not change the Quotient.
Σελίδα 133 - The number of square units in the area of a rectangle...
Σελίδα 305 - ... rectangle, is equal to the product of the number of linear units in its base by the number of linear units iu its altitude.
Σελίδα 77 - A fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator is an improper fraction.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας