Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

LONDON:
Princed for C. Hitch and L. Hawes, J. Hodges, A. Millar, 7. and
R. Tonson, G. Woodfall, J. Rivington, J. Rivington and

7. Fletcher, J. Ward, R. Baldwin, W. Johnson,
S. Crowder and H. Woodgate, M. and T. Longman,
P. Davey and B. Lore, 4. and C.-Corbes, :
R. Wari, and M. Cooper. :;.

MDCCLVIS ::

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »