Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A Fragment

Το

Lines written on hearing the news of the Death of

Ginevra

Evening. Ponte a Mare, Pisa.

The Boat, on the Serchio
A Lament.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »