Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

f

choletai nereikia Tirth Elets Mathri

[ocr errors]

E

RAY'S ARITHMETIC, THIRD BOOK.

PRACTICAL

ARITHMETIC.

BY

INDUCTION AND ANALYSIS.

By JOSEPH RAY, M.D.

LATE PROFESSOR OY MATHEMATICS IN WOODWARD COLLROR

ONE THOUSANDTH EDITION-IMPROVED.

CINCINNATI:
WILSON, HINKLE & CO.
PHIL'A: CLAXTON, REMSEN & HAFFELFINGER.

NEW YORK: CLARK & MAYNARD.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »