Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 94 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 95 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 220 - The square root of a number is one of the two equal factors of the number.
Σελίδα 96 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 114 - CAPACITY 10 milliliters (ml.) = 1 centiliter (cl.) 10 centiliters = 1 deciliter (dl.) 10 deciliters = 1 liter (1.) 10 liters = 1 dekaliter (Dl.) 10 dekaliters = 1 hektoliter (hi.) 10 hektoliters = 1 kiloliter (kl.) MEASURES OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (kg.) 18.
Σελίδα 51 - The Least Common Multiple of two or more numbers is the least number that...
Σελίδα 94 - SURVEYOR'S SQUARE MEASURE 625 square links (sq. li.) =1 square rod sq. rd. 16 square rods =1 square chain sq. ch. 10 square chains =1 acre A. 640 acres =1 square mile sq. mi. 36 square miles (6 mi.
Σελίδα 86 - Therefore the specific gravity of a solid or a liquid body, is the ratio of its weight to the weight of an equal volume of water...
Σελίδα 93 - Scale: 4 farthings (far.) = 1 penny (d.); 12 pence = 1 shilling (s.) ; 20 shillings — 1 pound (£). 156.
Σελίδα 114 - OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (Hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (Kg.) 10 kilograms = 1 myriagram (Mg.) 10 myriagrams = 1 quintal (Q...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας