Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SECTION XXXIV.

ART. 100.

1. Performed. 2. 67. 3. 39. 4. 91. 5. 77.

6. 335, 7. 364. 8. 909. 9. 3009

SECTION XXXV.

ART. 101.

1. 7.

[merged small][ocr errors]

3. it ART. 102.

1. +.

2. 195 ART. 103.

1. 1·2599 + or 1.260 –
2. 1.9129 + or 1.913
3. 4.8629+ or 4:863
4. 1:1447 + or 1.145
5. 2:951 +
6. 0-292 +
7. 2.3129+ or 2:313—
8. 10-790+

[ocr errors][merged small]

SECTION XXXVI.

ART. 104.

1. 4, 6 and 10.
2. Length 9, breadth 5, depth 7 feet,

3. 5 and 10. 4. Length 30, depth 8, breadth 22 feet. 5. 16 feet. 6. 18 feet. 7. 6 and 12. 8. 22:071+ inches. 9. Side of the base 31.072+ feet; altitude 124.288 + feet. 10. Radius 2 feet; length 7 feet. 11. 1.8837+ feet.

[blocks in formation]

6. 243(x - y)15 (P-9)25.
7. 8(a + b + c)3m.
8. a mo (

ed)" (2+y)^".
9. (a + b + c)3m
10. (a + b)2" (c— d)3*.
11. (x+2y)".
12. (a + x)" (n — 2)"9.
13th and 14th performed,

(b + c)* 15.

(x+y)**

(m+n)6 16.

(+99

16 (a+b)4 (2-y)8 17.

81 (c+d)32

a? (m + n) (x –- y)35 18.

67(r + s)14 ( a +b+c)21 ART. 107.

1. m2 — 2 mx+%.
2. ac +3 abc+3 a b c +63c.

3. a2m +2 abm +12m +2 acm +2bcm+om+an+ 2 abn + b2n+2acn+2ben + c?n.

4. a 2 +2 a3 xy +as ya. 5. 4c2 + 12 cd +9 d2.

al + 2ab +62 6.

(3 + 3 c d +3cd2 +d3

SECTION XXXIX.

ART. 113.

1. a? +7a6b+ 21 a5 b2 + 35 a4 b3 + 35a364 +21 a® 65 + 7 a 16+67.

2. 210 + 10x9 y +4528 y2 + 120 27 y3 +210 26 y4 + 252 25 y5 +210 x4 y + 120 23 y7 +45 22 y + 10 x y + y1o.

3. m5 - 5 m n + 10 m3 n2 - 10 mon3+5 mni-25.

4. 611 +11610c+55 69 (2 + 165 68 c3 +330 67c4 +462 66 c5 + 462 65 c6 + 330 64c7 + 165 b3c8 + 55 62 c9 +11 b c10 +cll.

5. 213— 13x12 y + 78 xll yo — 286 210 y3 + 715 roy4 1287 28 y5 + 1716 x7 y6 — 1716 26 y7 +1287 25 y8 - 715 24 yo + 286 x3y10 — 78 22 yll + 13x y1? — y13.

6. Performed. 7. 25 + 10 24 y + 40 x3 y2 + 80 22 y3 + 80 x y4 + 32 y5. 8. 216 a3 + 540 a? x + 450 a x2 + 125 x3. 9. Performed. 10. 32 a5 + 240 a4 x + 720 ao x2 + 1080 a2 23 + 810 a x4 + 243 r.

11. 64 23 — 144 x2 y + 108 x y2 — 27 y3 + 48 a x? — 72 a vy +27 ay?+12 ao 1 — 9 a' y + a3.

12. a3 + 3 a2 b + 3 a b? + b3 + 3 a?c + 6 abc +362c + 3 ad + 6 abd +3 62 d +3 a c2 +.6 acd+3 ad? +36c2 + 6 b c d + 3bd2 +63 + 3 c d +3cd2 + d3.

13. a6 + 12 a5b 6 ac + 60 a4 b9 — 60 a4 b c + 15 a4 c? + 160 2363 240 a3 b2c + 120 a3 b c2 20 a3 c3 + 240 a2 64 - 480 a2 13 c + 360 ao b2c2 - 120 a b c3 + 15 a2c4 + 192 a 65 - 480 a b4c+ 480 a b3c? — 240 a 12 (3 + 60 ab c4 - 6 a c5 + 64 66 192 b5c + 240 b4 c2 160 b3 c3 + 60 62 c4 12 b c5 + c

14. q + 5a4b+ 10 a3 b2 + 10 ao b3 + 5 a 64 + 65 — 10 a4 c -40 a3bc-— 60 a2 b2c

-40 ab3c

-15 a4d-60 a3bd-90 a202d - 60 a b3 d - 1564 d + 40 a2 + 120 a b c + 120 a boca + 4063c2 + 120 a'cd + 360 abcd +360 a b c d + 12063cdt 90 a 1 + 270 a2 b d? + 270 a bod +90 63 d? – 80 a2 c3 — 360 a2 c d - 540 a?c d2 270 a2 d3 - 160 a b c3 - 720 a b c d

- 1080 abcd2 -540 a b d3 -80 62 63 360 62 c d -540 62 cd2 - 27062 d3 + 80 a c4 + 480 a cd + 1080 a cd2 + 1080 a c d3 + 405 a d4 + 80 6 4 + 480 b c d + 1080 b c d + 1080 b c d]3 + 405 b d4 32 c5 240 c4 d - 720 c3 d2 1080 c? d3 810 c d4 243 05.

Erratum. In 2d line of 14th, insert 10 64 c.

[ocr errors]

SECTION XL.

ART. 115.

1. 5. 2. 12. 3. 73.

4. 73. 5. 2:11. 6. 13.

SECTION XLI.

3 23 y

ART. 117.
1. Ea? mu x.

7. 2. £8xy.

4 m4 3. 7a3pq2.

2 a2 63

8. 4. 9a2 b c4.

5 5 ху? 5. + 2 a 64 3.

3 a2 b3c

9. 6. E

F522 ART. 119.

In this article the answers are indefinite, and, therefore, they are not given.

2 a

4 24 y5

SECTION XLII.

ART. 120.

1. 3x2+2x+5.
2. a? +6 ab +962.
3. 3x3 - 2 22 +1 -1

4. 3 a-2 ab +562. Art. 121.

1. 3a +3x.
2. 223+5 a.
3. 5c2-2yz.

5. 2 x2 + 2ax +462.
6.23 +222 - +2.

33
7. 2 z2 + 2 +5.

4. 2 a - bộ.
5. 32+2 y.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »