Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SECTION XLIII.

[blocks in formation]

ART. 122.

1. 5ab2V 5 ab. 2. 4c2 (5 ab) 3. 3a3b294c2. 4. 3b c/5 а. 5. Performed. 6. 2a03a-6. 7. a (262 +2bc) 8. av1 + 63. 9. 4a3a? — 1. 10. 246a3b-3.

15.

[ocr errors]
[blocks in formation]

3 ab- 2 62 3c2.

d 28a2b-7ab 20 m2 -10 mni

3

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

56 + 10 a? cm + 2 m2

8

11.

9ÖV3ab.

[blocks in formation]

5. 8 (2) 6. 8 (2) 7. 5 a67 +8 abt 8. H (1534 9. *a(10) 10. 7(13+2c) (ab)# + (z y) 11. (2)*. 12. 2 (3 a). 13. 4a (26) 14. 2a (3 a 62) 15. H (6) 16. (5) 17. (ab)* +(10c—7) (m)* 18. ¥(3 ab)* + sto (25 m). 19. 21 a bo. 20. 10 at 14, or 10 a b c (a best 21. 3 m2 ali 22. 75 76 77, or 75 y (25 y) 23. Performed. 24. 30 (10)%. 25. Performed. 26. 8 (216) 27. 140.

m+n 28. a mn

mg+np 29. 15 a 30. (648000).

ng

31. (a +6#. 32. 12 a (cd) 33. 12 a2b(a +6+ (1-y)#1 34. 35 (m + n) (c—d) Is. 35. 4. 36. 3—17(6)* 37. 41. 38. a?. 39. af 13 $. 40. 2 art bic. 41. 46 65 42. 6. 43. 15. 44. 8 (2)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

51. 4a$ 13. 52. 125 ao 113 c.

53.

8 až 62
27 22 y3°

54. ! (3)

[blocks in formation]

60. a b c

61.

62.

ñ P elu. 8(a+b)8 27 (cd)

4(x+y) $ (ca)

25 (m+n)* (* 63. at 64. 3 aš 65. 23 & 25 66. 34 22 63 ct 67. 10* a PRA je to 68. 6 asm bo'm. 69. (a +636. 70. 4(a−b)f (cm)&

n)* (c—). 3+ (2—y)*** (a2 +d)

P

2 (

55 55 (m + n) IPs

71. 2 a(m

72.

SECTION XLV

ART. 132.

1. 7V2.
2. 675.
3. (6a+5)Vy.
4. 814.
5. 433.
6. $V10.
7. 191V3.
8. 202.
9. +(3a +4x2) V.
10. – 133.
11. 802.
12. 8V7 - 03.
13. ab(3a+5)/2ab.
14. (a—c)V5c.
(a (a de tbce-bds)vbc.

6% de
16. 32.
17. 417.
18. 209.
19. V5.
20. 205.
21. V 15.
22. V.

15.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »