Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MATRICULATION

EXAMINATION PAPERS,

OCTOBER TERM; ;82;

Melbourne :
PRINTED FOR THE UNIVERSITY,

BY JOHN FERRES, GOVERNMENT PRINTER.

PUBLISHED FOR THE UNIVERSITY BY SAMUEL MULLEN,

COLLINS STREET EAST.

DOPIETARY

MATRICULATION EXAMINATION

IN THE

OCTOBER TERM, 1883.

PASS EXAMINATION.

GREEK.-PAss.

The Board of Examiners.

1. Translate into English

λέγεται δε και ο στρατηγός τάς Συρακούσας πολιορκών θείαν ιδείν τινά μορφήν, ήτις προείπεν ως τη υστεραία εν τη πόλει δειπνήσοι. ακούσας δε τότε μεν ανεθάρσησε" τη δε υστεραία, τοσούτου εν τω στρατοπέδη γενομένου θορύβου ώστε τους στρατιώτας ές μάχην αλλήλοις τραπέσθαι, γνόντες οι Συρακόσιοι έλαθον εις το στρατόπεδον εισελθόντες και ελόντες τον στρατηγόν ες την πόλιν απήγαγον. ούτω δε απέβη το ειρημένον.

2. Translate into Greek

The men having heard these things set out on their journey and for three days fared well, being able to get all things of which they had need out of the neighbouring villages. On the fourth day they came to a desert country, in which there

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »