Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

-1

+

[ocr errors]

5. wy - 1 + x - y + 1. 6. a* + att + of, at +88.

ab} 63 . 7. x - aty. 8. al + 6% + ct - ato - act - Utc.

ci

63c) 9. apb- $. 63

13. at + 6+ + ct.

77 14. 2 x*y'} – 3 xy} + 2x. 15. ab- 1-2 + 2a-174. 16, 2} + 3 x1 - 7. 17. my-$ + 1. 18. (a} + 63)?

.

VI. - PAGE 325.

[ocr errors]

m m n

mn

n

mn

1. a, a$65, xłyi, ałb).
2. xya - 16-1, cid}x - Hy-t, a-mx
3. 127, 124, , 99.

4.. 132, 127, 132, 1o. 5. 19 ab, Nabc, Va? – x?.

6. 24, 27. 7. 1978, 1981. 8. 78, 7135.

9. mm/a", majbm. 10. (a + c)", a – x)”. 11. a P9 6 pa 12. 2 N3, 2 15, 6 N 7,3 93.

1 13. 2 ana + 6, 6 a + 23, Tas + a?.

4 14.

at a

afat.

pto

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

18. (3 a?? 2 a 19. ał - 6, a - 6. ac3

ab3 21.

d

[blocks in formation]

с

V

+

[ocr errors]

a + 6

22. a - 8} + ch - df + 2 alct - 263c1.

[merged small][ocr errors]

[ocr errors]

+

[ocr errors]

a

24. – c + ai – c + c - gỗ.
25. 115, 117, } 7175.
26. 3 (2

13), i (3 1/2 - 2V3), 1 ( 15 + ✓ 3). 27. 1 (2 + 12 - No), (2/3 + 3 12 130), 5 + 2 V6.

1613 3/2 28. a (xi - aạy} + ały! – xy + xły - y), 3's (38 – 39.2} + 38. 23 - 3.2 + 35.28 - 25), b

xxy y x2 + 29. 2 + 17, 15 + /3,5 – 15. 30. Nő +.N 2, - N3, N15 - 75.

as + xy + y (x – ały + y).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

4. (1 - y) (1 + x) :1 + 1

wc 5. 30, 35. 6. Less than 5 when x lies between 2 and 3 ; greater than

5 for all values beyond these limits. 8. . satisfies the equation

4 x2 – (a + b = 6 c)X + 2 (c* ab)
6

72 ab
10. 1. 14. 26

a,

6

= 0.

[ocr errors]

a2 2 a

[merged small][ocr errors]

1. 43.7509, 11° 50' 3.03". 2. 889 88' 88.8%
3. 19 n the number of grades.
4. 180 (a + 10 b) degrees, 200 – (40 a + b) grades.
8. 259, 759, 90°. 9. 576°, 6489.

6 10. 2nd, 1st, 4th, 3rd, 4th.

12.

qu

[ocr errors]
[ocr errors]

90°.P

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

2. From 0° to 90°, +; from 90° to 180°, - ; from 180° to 270°, +; from 270° to 360°,

; 3. Cos A + sin A is +, +,

as A lies between 45° and 45°, 45° and 135°, 135° and 225°, 225° and 315° respectively. The corresponding signs of cos A sin A are +

-,-, +. 4. Cos 2 A is +, -, +, - respectively, as in Question 3.

+. V3 - 1 6. 1,

2 12

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. 2, 3, !, -1, -2, 1-5. 2. 5, 6, 1:5.
3. 1.0791812, 1.5563025, 1.6532125, 1.8750613,

2-6020600, •5740313, 1.8239087, 2.8696761. 4. 1.3172901, 3-3172901, 2:3172901, 3.3172901. 5. 1, 7, 3, 3. 6. •020912, 2091200, .20912, 20912. 7. 7.3162760. 8. 3493.768. 9. •2427189. 10. 3.1303338. 11. 6,5.

12. 1.67.

V.- PAGE 365.

1. 1.6774495. 4. •0616835. 7. £663.449. 10. 9.8401608.

2. 6.7193696.
5. 2.07892.
8. 2620.248.
11. 36° 26' 30".

3. 1.8213310.
6. £177.63 nearly.
9. 9.7299222.

VI.- PAGE 372.

5

A 1. c = 12.5.

2. J189.

3. Tan 2 2 2 •

2 4. 480.

5. 108 2. 6. B = 90°, C = 30°. 9. C = 50 76 ( 13 – 1), 6 = 100 (V3 - 1).

10. a

10 /949.

VII.—PAGE 376.

1. b = 15•78065.

2. a = 92:34057. 3.6 25, A

67° 22' 49". 4. A 40° 59' 32", c 111.288. 5. 6 = 22.78438.

6. b = 691.49. 17. b 12 13, c =

24. 8. a = 6 I ( J2), b = (76 + J2).

* 16 9. A = 30°, b = 17 /3. °

10. A 11. CD = 7(6 - 12). 12. DE = 5 /3.

= 30°.

[ocr errors]

VIII.- PAGE 380.

90°, C

[ocr errors]

=

[ocr errors]

60°,

45°,

[ocr errors]

75°,

[ocr errors]

1. a = 6 /3, B

30°. 2. B = 45° or 135°, C = 105° or 15°, c = 9 ( 6+ /2). 3. A

B

С 75°. 4. A = 105°, b = 6 (3 12 - 76), c= 12 (2 - /3).

6 3 5. A = B 60°, C = 2 6. 6. B 60° or 120°, C = 75° or 15°, c = 5 (3£ /3). 17. B 41° 59' 23", C 97° 28' 37". 8. A 19° 18' 11". 9. A = 30° 3' 26", B 123° 24' 34". 10. A = 48° 11' 22", B = 58° 24' 42". 11. B 35° 15' 52", С 84° 44' 8", c = 137.9796. 12. A = 44° 24' 56".

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »