Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LONDON:

Printed for J. and R. TONSON, H. WOODFALL, J. RIVINGTON,
R. BALDWIN, L. HAWES, CLARK and COLLINS, T. LONGMAN,

W. JOHNSTON, T. CASLON, C. CORBET, T. LOWNDS,
and the Executors of B. Dopp,

M,DCC,LXV.

[ocr errors]
[ocr errors]

G. Vertue

Ata. 53.)

Sculport

PLAY S

O F

WILLIAM SHAKESPEARE.

VOLUME the FIRST,

CONTAINING,

The TEMPEST.

A MIDSUMMER-NIGHT's DREAM.
The TWO GENTLEMEN of VERONA.

MEASURE for MEASURE.

The MERCHANT of VENICE.

LONDO

N:

Printed for J. and R. TONSON, H. WOODFALL, J. RIVINGTON,
R. BALDWIN, L. HAWES, CLARK and COLLINS, T. LONGMAN,

W. JOHNSTON, T. CASLON, C. CORBET, T. LOWNDS,
and the Executors of B. DODD.

M,DCC,LXV.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »