Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

By W. F. WALKER, A. M., PRINCIPAL.

Out of the olde fieldes, as men saithe,

Cometh all this newe corne fro yere to yere;
And out of olde bookes, in good faithe,
Cometh all this newe science that men lere.

Chaucer.

TROY, N. Y.:
ELIAS GATES, 225 RIVER-STREET.

NEW-YORK:
COLLINS, KEESE AND COMPANY, 254 PEAF.L-STREET.

1841.

Educ T 118.41.873
N

Educ!
Mat74777

1882, Nov. 27, Gift of W. H. Tillinghits,

of Cambridge

Entered according to act of Congress, in the year 1841, by John N. BOGERT, in the clerk's office of thé District Court of the Southern District of New-York.

N. Tuttle, printer, Troy.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »