Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

77. 9.

[ocr errors]

7 29°

79. 3.
80. 499

Page 71.
51. 5.
52. iz.
53. 413
54. 81.
55. 113.
56. 127.
57. 5045.
58. 11.
59. 1887 A.
60. 26 sq. rd.
61. 1315 h.
62. 12}T.
63. $3,132%.
64. 14} yds.
65. 105.
66. 115} m.
67. $1,375.
68. $14,175.

Page 72.
69. 390.
70. $14,616.
71. $2,5555.

72. 49

160

34. 12.
35. 36.
36. 4011

Page 64.
45.
46. 126
47. §.
48. M.
49. 11.
50. 113:

51. 15

Page 60.
62. 1.
63. 24.
64. io.
65. ^
66. 4.
67. zo
68. 41
69. 1.
70. 83
7 1. 241
72. 2212.
73. 28.
74. $46.
75. 34; cts.
76. $3}.
77. $253

Page 61.
78. $7,7292
79. 136.
80. $2.811:

Page 62.
11. :
12. 13.
13. 1.
14. År
15. i
16. T.
17. 21
18. 24
19. z.

Page 63.
28. 36.
29. 45.
30. 75.
31. 123].
32. 16977.
33. 2971

52. 5.
53. z.
54. 1.
55. 43.
56, 219

Page 65.
57. 54 months.
58. 15} bu.
59. 46; yds.
60. 6, h.
61. 254 A.
62. 444.
63. 251.

Page 66.
65. R.

66.

67. 27.

173. gs.

68. s.
69. j.
70. 11.

7 1. 20.

72. zo.
73. 29.
74. 45.
175. .
76. 21.

74. A, 220 A; B, 176

A.
75. A's $2,310; B's

$2,800; C's $1,050
76. $35,200.
77. $4,875.
78. 8 of each.
79. $9,000.

Page 78.
58. .0205

DECIMAL FRACTIONS
59. .040034

61. .0000615
60. .02004

62. 600.0015

63. 15.015
64. .00300303
65. .5000085
66. .00012
67. 400.000165
68. 25.025
69. 5000.005
70. 375.000000375

Page 79.
71. .30046
72. .001000045
73. 80040.0306
74. 15000.0015
75. 75.005043
76. 1000000.000001

7. .0674000
8. .07500
9. 62.700
10. 5.3300
11. 3.00
12. 45.0000
13. .045
14. 5.24

Page 80.
19. }
20.

Page 81.
42. .625
43. .5625
44. .04
45. .78125
46. .512
47. .64
48. 1.28
49. 3 625
50. .096
51. .075
52. .0875
53. .095
54. .325
55. .0175
56. .092
57. .0032
58. .0013
59. .04375
60. 12.15
61. 25.032
62. 37.1625
63. .0083;
64. .076;
65. .12611

Page 82.
2. 210.08595
3. 111.0188
4. $267.322
5. 120.0905
6. .280648+
7. .0252077
8. 148.58rd.
9. 5.00} lb.
10. 22.84 in.

Page 83.
3. 2.04:25
4. .61625
5. 11.9995
6. .594
7. .043956
8. .026095

21. Mo
22. To

23. 13

80

24. 20
25. zo
26. 16
27. go

28. 141

400

9. .005005193
10. 4.95 miles.
11. 2.55 in.

12. .220

Page 84.
9. 4.875
10. .2795
11. .23328
12. 1.152
13. .3136
14. 1.1772
15. 2.048
16. .5454
17. 1.344
18. 4.
19. 2.55
20. 640.
21. 1.08
22. 49.45
23. .75375
24. 256.
25. .00000943
26. 625.

Page 85.
27. 3406.
28. 48.
29. 25.6

Page 87.
12. 18.
13. 4.
14. 8.
15. 30.
16. 2500.
17. 20.
18. 150.
19. 24.
20. .05
21. .08
22. 2.07
23. .27
24. .0066
25.790.

29. 377
30. 373
31. 6210
32. 373
33. 563
34. 247}
35. 16
36. 214700

26. 900. 27. .009 28. .009 29. 3413}. 30. .001024 31. .00005 32. 20000. 33. .00001 34. 100000. 35. .00005 36. 36.

37. 192. 38. 1500. 39. 2294.111; 40. .00025 42. .48375 43. .00545 44. .00005

Page 88. 1. .024 2. .0028

3.

13

UNITED STATES MONEY. Page 106. 9. 11021 cu. ft. 10. 166.375 cu. yd.

Page 90. 5. $10.50 6. $40.605 7. $100.374 8. $25.005 9. $.065 10. $.104 11. 35000 cts. 12. 165000 m. 13. 17 m. 14. 4008 cts. 15. 10000 m. 16. $15. 17. $15. 18. 45 cts. 19. 25080 m. 20. 100010 m.

Page 91. 7. $271.64 8. $37.775 9. $617.20

Page 103. 11. 8622 sq. ft. 12. 404.625 sq. yd.

4. Σόσο
5. 1.08
6. 63.5475
7. 39.056875
8. 320.
9. 399.514
10. $177.663
11. .264 or 1031.25
12. 105.
13. .000064
14. 50000000000.

10. $3361.25
11. $1053,10
12. $225.
13. $378.60

Page 92.
14. $83.50
8. $1010.25
9. $9.22+
10. $8666
11. $40.75
12. 60 carriages.

Page 93.
13. 94 tons.
14. $68.55
15. $527.05
16. $163.20

Page 94.
1. $236.35
2. $389.19
3. $4569.02
4. $53463.64

Page 96.
9. $565.50
10. $1000.
11. $4004.
12. $2343.75
13. $480.
14. 242 dozens.
15. 360 yards.
16. $1.969
17. $1.9625
18. $31.825

Page 97.
19. $35.4375
20. $2.245

Page 98.
2. $469.125
3. $40.946
4. $160.758

Page 99.
5. $22.017
6. $39.68}

MENSURATION.

s .

450 sq. ft.

14. 7035

sa.

ch. 15. 13000 sq. ft. 16. 66 yards.

Page 104.
17. 24 rods.

18. 165 yards.
19. 904.7 sq. yd.
20. 15 inches.
21. 113.0976 sq. in.
22. 314.16 sq. ft.

13. {8971 sq. ft.

11. 1953.125 cu. ft.
12. 5040 cu. ft.
13. 8 ft.

14. 76545 bricks.
15. 225 cans.
16. 2827.44 cu. in.

DENOMINATE NUMBERS.

Page 109.

30. 1.092 h. 32. 9911 dr.

31. .04 lb. 33. 778 pt.

32. .02 rd. 34. 23983 yd.

33. .09625 mi. 35. 1902 P.

34. 6.144 pt. 36. 7 bu. 3 pk. 3qt. 1 pt.

35. IKTI. 37. 10 gal. 1 pt.

Page 112. 38. 1 mi. 7 fur. 22 rd. 5 yd. 2 ft. 36. iz cir. *39. 3° 27' 40".

37. 979} min. 40. 8 h. 31 min. 24 sec.

38. 128 h. 41. 57040 d.

39. 1627 da. 42. 51320 P.

40. .07 A. 43. 2 cwt. 55 lb. 5 oz.

41. 108.96 cd. ft. 44. 2 mi. 3 fur. 18 rd. 1 yd. 42. 9.472 dr. 45. 867240 in.

43. 326160 gr. 46. lmi.6 fur. 12 rd. 4 yd. 1 ft. 8 in. 44. i} pt. 47. 26 cd. 7 cd. ft. 10 cu. ft. 45. 12830.4 ft. 48. 160 bu. 4 qt.

46. 3.24 £. 49. 140160 h.

47. .00026; min. 50. 31622400 sec.

48. zo da. 51. 2167200 min.

49. 21.12 yd. 52. 236.8 pt.

50. .00045 is mi. 53. 74.25 ft.

Page 113. 54. 43.8 oz.

14. 6 fur. 8 rd. 4 yd. 2 ft. 8 in. 55. 56436''.

15. 2 da. 22 h. 56. 163° 28' 7".

16. 5 oz. 12 pwt. 57. 64944 ft.

17. 4 yd. 1 ft. 43 in. 58. 52 w. 14 da.

18. 3 R. 263 P. 59. 4 A. 1 R. 26.35 P.

19. 112 cu. ft. 60. 8064 A.

20. 13 oz. 9.6 dr. Page 111.

21. 6 cwt. 50 lb. 26. 11. dr.

22. 3 in. 27. 192 in.

23. 3 qt. 1 pt. 2 gi. 28. 220 pwt.

24. 56.Ib. 4 oz. 29. 1.2 d.

25. 1.728 cu. ft. * Revised Edition.

[ocr errors]

Page 114. 12. } rd. 13. 1233 bu. 14. lb. 15. .00173 c. yr. 16. .6125 bu. 17. .66; £.

Page 115. 18. .3375 A. 19. .7 lb. 20. .18% mi. 21. 23. 22. 15. 23. f. 24. i

Page 117. 11. 85} yd. 12. 221 A. 13. $241920.

.24. 174.5} cu. ft.
25. 930.24 gal.
26. 640 A.
27. 5760 A.
28. $3640.
29. $20.50.

Page 124.
17. 5765.06 grams.
18. 643,5 liters.
19. 6070.5 meters.
20. 6040.08 grams.
21. 23456 grams.
22. 3.458 grams.
23. 45060 liters.
24. 3540 liters.
25. 8450 sq.

ers. 26. 1.324 meters. 27. 24 meters. 28. 4.345 liters. 29. 322500 granis. 30. 7.4635 kilograms, 31. 240.59 yards. 32. 27.6523 miles. 33. 9.4488 inches. 34. 709.375 bushels. 35. 9.9+ gallons. 36. 330.69 pounds. 37. 991.872 liters. 38. 72,49 steres. 39. 30.352 ares. 40. 536.448 meters.

14. (1340g boards.

1345, in practice. 15. $95.185+.

Page 118.
16. 7722 bricks.
17. 56 rings, with.8 pwt. R.
18. 75 reams.
*19. 110+ F.
20. 7111} P.
21. $222.962+.
22. 90 bu.
23. 4.417875 A.

COMPOUND NUMBERS.
Page 125.

Page 120. 1. 3 T. 10 cwt. 15 lb. 1 oz. 11 16 dr. 9. 5 mi. 5 fur. 17 rd. 4 yd. 2. 58 mi. 3 fur. 9 rd. 2 st. 375 in. 10. 16 rd. 4 yd. 9 in. 3. 36 w. 22 h. 11 min. 47 sec. 11. 20° 27' 44''. 4. 101 lb. 7 oz. 12 pwt. 12 gr. 12. 51° 22' 6''. 5. 131 bu. 1 pk. 1. qt. 1 pt. 13. 375 A. 3 R. 28 P. 6. 1 C. 11 S. 15° 54' 24". 14. 5 yr. 3 mo. 23 da. 7. 18 cd. 54 cu. ft.

15. 27 yr. 6 mo. 24 da. * Revised Edition.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »