Περιεχόμενα

University Officers Professors Examiners Syndics c xxxiv
lvi
Constitution of the University 1
1
Terms and Exercises 4
23
Proceedings in Degrees
80
Examination of Women
109
LodgingHouse Licences
120
Classical Tripos Lists
235
Moral Sciences Tripos Lists
298
Historical Tripos Lists
367
Medieval and Modern Languages Tripos Lists
380
Professorships
395
Readers
411
University Patronage
496
Colleges
530
Hostels
761
Members of the Senate not on the Boards of any College
776

Theological Examinations
320
Law Classes
342
Cambridge Philosophical Society
902
Index
922

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας