Εικόνες σελίδας
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Hierax.

[ocr errors]

Roman Em- Zephyrinus The Author Adelphius. Sixth Perfecu- Alius May. perors.

219 of the Acts Aquilinus. tion under Seve- rus. A. D. Calliftus 224 of Perpetua Manes, therus, in which Oppian, the Severus 211 Urban 234 and Felici- chief of the (Leonidas, Irenæus, Poet. Caracalla Pontianus tas.

Maniche- Victor, bisho pfQuintus Se2171 235 Mivutius ans.

Rome, Perpetua, ren. SamGeta 212 Anterus 236 Felix.

Felicitas, and monicus. Macrinus Fabianus Hippolytus.

Noetus.

Jothers, suffer Julius Afri218

251 Ammonius. Sabellius. martyrdom. canus. Heliogaba- Cornelius Julius Afri Beryllus. | Seventh Perse-Acolus. lus 222

254 canu'. Paul of Sa- cution under Dion Cafe.' Severus A. A contest be- Origen. | mofit. Maximin VIII, lius. lexander tween him Cyprian. Novatians. under Decius, in (Ulpian.

235 and Nova- Novatian. Patropal which Fabianus, Ephorus, Maximin tian. Gregory sians. the Roman pon- Cenforinus.

237|Lucius 256 Thaum. Arabians. tif, Babylas, C. Curius Gordian 1. Stephen 258 Dionysius of Cathari. Alexander, and Fortunatus.

II 237 Sixtus Alexandria. Valesians. Jothers, suffer Herodian.
Pupienus :

259 Pamphilus. Privatus. martyrdom. Nicagoras. Balbin 238 Dionysius Anatolius. A fchifm be- Eighth persecu- Quadratus. Gordian il

270 Arnobius, tween Ste- ltion under Valeri-Amelius. 244 Felix 275) African. phen and Jan, in which those Gentilianus. Philip the Eutychia- Commodia | Cyprian, more illustrious Erennius. Arabian, nus. 283 nus. | concerning Martyrs, Cyprian, Dixippus. suppofed to Caius Mar- Archelaus. the rebap- Lucius, Stephen 1. Cassius Lonhave been cellinus 296 Lucianus. | tizing of Sixtus I, and Lau- ginus. the first

Hesychius. Heretics. Jrentius, suffer for Julius Capitan Christian Methodius.

the faith. Mlinus. emperor 250 Theognoi

Ninth Perfecu- Ælius Lam. Decius 252

tus.

ltion under Diocle- pridius. Gallus Malchion.

fan, Maximian, | Trebeilius. Volubanus Paul of Sa

Galerius and Pollio.
2531
mosata.

Maximin, much Porphyry.
Æmilianus
Stephen, R.

more cruel than Ælius SparValerian 259

Pont.

the preceding, tianus. Gallienus 1

Eusebins, a

and famous for the Flavius Vo2681 Deacon of

martyrdom of the piscus. Claudius II Alexandria.

Theban Legion, M. Aurel. 270 Dionysius,

which however is Olymp. Ne. Quintillus

R. Pont.

\a very dubious mesianus. Basilides,

Alexander, a Aurelian | Bishop of

The Jewish Greek Philo.
273
Pentapolis.

Talmud and Tar sopher.
Tacitus 275
Victorinus.

Igum composed in Philostratus.
Florianus
Prudentius.

this century. Julius Pau. 276

The Jeivs are lus. Probus 282

allowed to return Sextus PomCatus 283

into Palestine. ponius.

270

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »