Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Printed for C. Hitch and L. Hawes, J. HODGES, A. MILLAR,

J. and R. Tcxson, G. WOODFALL, J, RIVINGTON, J.
Rivington and J. FLETCHER, J. WARD, R. BALDWIN,
W. JOHNSTON, S. Crowder and H. WOODGATE, M. and
T. LONGMAN, P. Davey and B. LAW, A. and C. CORBET,
R. WARE, and M. COOPERÁ MDCCLVIL:

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »