Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Printed for C. Hitch and L. Hawes, J. Hodges, A. Millar,

J. and R. Tonson, G. WoodFALL, J, RIVINGTON, J.
Rivington and J. FLEŢCHER, J. WARD, R. Baldwin,
W. JOHNSTON, S. Crowder and H. WOODGATE, M. and
T. LONGMAN, P. Davey and B. Law, A. and C. CORBET,
R, WARE, and M. COOPERÁ M DCCLVII

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »