Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

aliquid utique paucis praebuero ingenique igniculos excitaro ad huiuscemodi lusus temptandos.

In opere toto contexendo paulo aliter versatus sum pro meo consilio quam alii qui similes anthologias volgarunt; quippe nova cum antiquis conectere visum est et cum hactenus ineditis sparsim edita, undique conquisitis cuiuscunque saeculi, quae modo aliquid leporis habere viderentur, versionibus, etiamsi sicut CULEII Latiną minus limatae essent et ad normam severam exactae: tum unam et alteram, interdum etiam tres et quattuor eiusdem eclogae interpretationes una repraesentavi, ut et inter exemplaria ipsa et eorum interpretationes et inter plures eiusdem carminis ab adulescentibus optimo cum fructu, adiuvante praeceptore, institueretur comparatio. ; Quod sine anglico Textu e regione posito, has versiones in lucem emisi, vereor ut consilium. meum tibi,

Lector benevole, probaturus sim. Quippe nolebam vo7 lumen meum nimis excrescere, itaque carmina in ordi

nem recepta secundum Anthologiam carminum anglicorum nuper a me tertio editam, cui titulus Foliorum Silvula, qui liber adulescentium manibus teritur, ita disposui, ut primum Fasciculum constituant versiones eclogarum e prima eius libri parte excerptarum, alterum quae e secunda parte promuntur, deinceps in tertium collocentur quas tertia pars habet: ceterae omnes, adscriptis varii argumenti archetypis carminibus, ultimum sive quartum fasciculum occupent.

Duo igitur ex quattuor quos colligavi fasciculos trado tibi in manus; reliquos cum altero volumine propediem in lucem emissurus. Carmina autem habent purissimae nonnulla Latinitatis et luculenti, ut mihi videtur, ingeni: siqua autem Romanis auribus minus apta videantur aut plus aequo nasutorum expectationi parum respondeant, boni consulas velim.

Superest ut operis mei adiutoribus bene meritis generatim debitas gratias persolvam, nominatimque viro elegantis doctrinae IACOBO G. LONSDALE, qui mecum pro singulari humanitate plurima subsidia communicavit; nec minus adulescentibus utriusque linguae peritissimis ARTURO HOLMES et RICARDO C. JEBB : nec silere possum quid debeam amicitiae acerrimi horum studiorum cultoris HUGONIS A. I. MUNRO, cuius subacto iudicio et exquisita doctrina uti mihi contigit in aliquot (utinam vero pariter in omnibus contigisset) plagis corrie gendis.

Dabam Gippesvici a. d. III. Kal. April. A. S. MDCCCLXV

INDEX AVCTORVM

INCERTI

Fasc. I. 15, 36 (iii), 78, 88, 152 a, 153, 189, 238

(ii), 307, 308, 380, 393, 425, 439, 479, 480, 518, 609, 626, 712, 781, 789, 789 (ii), 808, 837, 838, 839, 840, 841, 850, 851, 852, 871,

872, 1029, 1035, 1085 (ii) Fasc. II. 51 (iii), 57, 70, 113, 146 (ii), 298, 301,

375; 417, 428, 499 (iii) ADDISON, IOSEPHVS (nat. A. S. 1672, ob. A. S, 1719)

Fasc. I. 924

ALDERSON, EDUARDVS HALL, A.M. Eques, Coll. Caiani Cant. quondam Socius, Quaestor fiscalis

Fasc. I. 105, 143, 178

AM-ENDE, I. IOACHIM GOTTLOB, S.T.P. Antistes Sacrorum

apud Dresenenses

Fasc. I. 231

ANSTEY, CHRISTOPHORVS (nat. A. S. 1724, ob. A. S. 1805)

Fasc. I. 97 (iii), 632 ARNOLD, THOMAS KERCHEVER, A.M. olim Coll. SS. Trin. Cant. Socius

Fasc. I. 325 (ii) ATTERBURY, FRANCISCVS, S.T.P. olim Episcopus Roffensis

Fasc. I. 694 BARBERINVS, MAPHAEVS S.R.E. Cardinalis, postea VRBANVS VIII Pontifex (nat. A. S. 1568, 06. A. S. 1630)

Fasc. II. 495, 499

mator

BATHURST, THEODORVS, A.M. olim Coll. Pembrochiani
Cant. Socius

Fasc. I. 892, 893, 1028
BENSON, EDVARDVS WHITE, S.T.B. nuper Coll. SS. Trin.:
Cant. Socius, Collegii Wellingtoniani Magister Infor-

E. W. B.
Fasc. 1. 643, 749, 805

Fasc. II. 36 (ii)
BISHOP, SAMUEL, A.M. olim Coll. D. Iohannis Baptistae
Oxon. Socius

Fasc. I. 146, 147, 148, 149, 327
BLAND, HENRICVS, S.T.P. Collegi Etonensis Magister

Informator (A. S. 1720), quondam Decanus Dunel-
mensis

Fasc. II. 511

[ocr errors]

BODE, IQHANNES ERNEST, A.M. Aedis Christi Oxon. quondam Alumnus

J. E. B.

Fasc. I. 130

BOLD, MATTHAEVS, LL.D. olim Aulae Trin. Cant. Socius

Fasc. I. 715 (iii), 972, 1043 (ii)

BOURNE, VINCENTIVS, A.M. olim Coll. SS. Trin. Cant.
Socius (nat. A. S. 1695, ob. A. S. 1747)

Fasc. I. 117, 249, 345, 934

BROWNE, ISAACVS HAWKINS, A.M. Coll. Trin. Cant. olim
Socius

Fasc. 1. 721, 731, 745, 800, 867

BUCHANAN, GEORGIVS (nat. A. S. 1506, ob. A, S. 1582)

Fasc. I. 227 (ii)
BURTON, IOHANNES, S.T.P. olim Coll. Etonensis Socius

Fasc. II. 499 (ii)
BUTLER, GEORGIVS, A,M. Coll. Exon. quondam Socius,
Coll. Cheltenham. Vice-Principalis

Fasc. 1. 168, 305 (ii), 729, 740, 759 (ii), 770, 773 (ii),

G. B.

[blocks in formation]

J. C.

CALVERLEY, CAROLVS STUART, A.M. Coll. Christ. Cant. quondam Socius

C. S. C. Fasc. I. 817

Fasc. II. 298 CLAY, CAROLVS IOHANNES, A.M. e Coll SS. Trin. Cant... C. J. C.

Fasc. II. 47, 107 CONINGTON, IOHANNES, A.M. Latinarum litterarum Professor apud Oxonienses

Fasc. I. 472, 592 (ii)

Fasc. II. 206, 308, 400
COWLEY, ABRAHAMVS, poeta celeberrimus, olim Coll. SS.
Trin. Cant. Socius (nat. A. S. 1618, ob. A. S. 1667).

Fasc. I. 799, 842

Pasc. II. 193—197, 316, 317, 354, 361, 470 COWPER, GVILIELMVS, poeta celeberrimus (nat. A. S. 1731, ob. A. S. 1800)

Fasc. I. 19, 358
CURREY, GEORGIVS, S.T.P. Coll. D. Ioannis Cant. quon-
dam Socius

Fasc. II. 361 (ii)
DOBSON, GVILIELMVS, LL.B. Coll. Novi Oxon. olim Socius

Fasc. I. 232, 660, 667, 693, 710, 715, 749, 786,

901, 902, 906, 950, 1000, 1018, 1032,1043 (iii),

1063, 1074, 1084 DOBSON, GVILIELMVS, A.M. Coll SS. Trin. Cant. quondam Socius......

W. D.
Fasc. I. 728, 1025 (ii)

Fasc. II. 37, 149, 160, 278, 361
DRURY, HENRICVS J. T. A.M. Coll. Regal. olim Socius

Fasc. I. 2 (ii), (iii)
ELLIS, ROBINSON, A.M. Coll. SS. Trin. Oxon. Socius ...... R. E.

Fasc. I. 208, 575, 576, 915

Fasc. II. 51 (ii) ELWYN, RICARDVS, A.M. SS. Trin. Cant. quondam Socius, nuper Scholae Carthusianae Magister Informator ..

R. E*. Fasc. II. 51, 153

G. c.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »