Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TO DISCOVER

THE SOURCE OF THE NILE,

IN THE YEARS

1768, 1769, 1770, 1771, 1772, & 1773.

BY

JAMES BRUCE OF KINNAIRD, Esq.

F. R. S.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

17/04-11.17.1

VOL IERARY

Si volvere priscos
Non piget annales, hîc, et victoria fixit
Præcipitem Romana gradum; quem non gravis Auster
Reppulit, incultis non squallens Parthia campis,
Non æstu Meroe, non frigore Rhenus et Albis.

BUCHANANUS.

PRINTED BY JAMES BALLANTYNE,
FOR ARCHIBALD CONSTABLE AND CO. AND MANNERS

AND MILLER, EDINBURGH;
AND T. N. LONGMAN AND O. REES, LONDON,

[merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »