Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 399 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 401 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 399 - LENGTH 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5| yards = 1 rod (rd.) 320 rods = 1 mile (mi.) 1 mile = 1,760 yd.
Σελίδα 400 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 399 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 400 - Dry Measure 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) A bushel contains 2150.42 cubic inches.
Σελίδα 134 - Put another way, if you construct squares on the edges of a right-angled triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the other two sides.
Σελίδα 57 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 129 - The square root of a number is one of the two equal factors of the number.
Σελίδα 399 - WEIGHT 16 ounces (oz.) = 1 pound (Ib.) 100 pounds =1 hundredweight (cwt.) 2000 pounds = 1 ton (T...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας