Εικόνες σελίδας
PDF

14.

3rd Declension. To this Declension belony masculine, feminine and neuter nouns, ending in ad, else, skap, het, i (except bi).

1. Those ending in an accented vowel, drop the e of. the definite Article in the Singular and Plural, as: sko, shoe - skon, the shoe - skor, shoes — skona, the shoes; except those in i, and åbe, fru, etc.

2. Those ending in el and er, drop the e in the Singular before the definite Article. Those in el drop it also in the Plural, as:

fabel, fable - fablen, the fable
fabler

- fablerna
broder, brother – brodren, the brother

- bröderna.
3. Many modify their vowels in the Plural, as:

tång, tünger bonde, hönder - natt, nätter.

4. Those in t and some in n double the final consonant in the Plural, as:

get, gelter not, nöiter rot, rötter

vän, vänner - man, männer.
With the indefinite Article. With the definite Article.

Singular.
N. en prest, a priest.

N. presten, the priest.
G. en prests of a priest. | G. prestens, of the priest.

Plural.
N. prester, priests.

N. presterna, the priests.
G. presters, of priests. | G. presternas, of the priests

[ocr errors]
[ocr errors]

friend

Singular.
N. en fiende, an enemy. | N. fienden, the enemy.
G. en fiendes, of an enemy. | G. fiendens, of the enemy.

Plural.
N. fiender, enemies. | N. fienderna, the enemies.
G. fienders, of enemies. | G. fiendernas, of the enemies.

15.

4th Declension. To this Declension belong all neuters ending in a consonant, and those in are.

1. Those in el, er, en, drop the e before the definito Article in the Singular and Plural, as:

vatten, water – vattnet, the water Plur. vatten

vattnen. 2. Those ending in f, receive a v before the Article as: bref, letter - brefvet, the letter – Pl. brefven.

With the indefinite Article. With the definite Article.

Singular. N. ett barn, a child.

N. barnet, the child. G. ett barns, of a child.

G. barnets, of the child.

Plural. N. barn, children.

N. barnen, the children. G. barns, of children.

G. barnens, of the children.

16.

5th Declension. To this declension belong the neuters ending in a vowel. 1. Those ending in a ore, only add a t, as:

hjerta, heart hjertat, the heart.

sinne, sense — sinnet, the sense. In the Plural they add only an n, as:

hjertan, hearts — sinnen, the senses. 2. Those ending in other vowels add et in the Singular and n in the indefinite Plural, in the definite Plural en, as:

bo, dwelling boet, the dwelling. Plur. bon

- boen. 3. Some in e add in the definite Plural an a, as: embete, an office – embeten, offices – Plur. embetena.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

1 I saw. 2 gumma, an old woman. 3 pojke, a boy. 4 fist.

5 flicka, girl. 6 from blifva“ become. 7 blessing. 8 some. 9 can. 10 smile. 11 where. 12 is. 13 key. 14 I took. 15 you. 16 five. 17 bird. 18 chirp. 19 forest. 20 eat. 21 braxen, the bream. 22 beautiful. 23 autumn evening.

[ocr errors][merged small]

He has five sons and four daughters, they are boys and girls'. Men are not all good. I saw yesterdayo the workmen', servants and peasant women'. We sato all Sunday? afternoon 8 with the book in our hands. The doctors 10 are not all quacks". The evenings become a long 13. I like to read 14 novels. Have you mended 15 my boots 16? You know 17 my 18 habits 19. You preach 20 to deaf 21 ears. We do not know 22 the reasons 23. There were 24 many counts 25 and barons 26 present. Such 27 men are my enemies 28. Here are rooms 29 to let 30. I like $ apples 32. The hearts are faithful 33.

1 flicka (1st D.). 2 igår. 3 arbetare. 4 tjenare. 5 bondqvinna.

6 vi suto. 7 söndag. 8 eftermiddag (2nd D.). 9 hand (3rd D.). 10 läkare. 11 qvacksalfvore. 12 bli. 13 lång. 14 jag läser gerna. 15 har ni lagat. 16 stöfvel (2nd D.). 17 ni känner. 18 min. 19 vana (1st D.). 20 ni talar för. 21 döf (Pl. döfva). 22 vi känna icke. 23 orsak. 24 der voro. 25 grefve (2nd D.). 26 baron (3rd D.). 27 sådan. 28 fiende. 29 rum (4tb D.). 30 alt hyra. 31 jag tycker om. 32 äpple (5th D.). 33 trogen.

The offices are rares. The seas 85 and the islands. The smiths 36 lifted 37 the hammer up. The ladies are sisters. A house of a prince. Where are the servants 38 ? The children's mother.

34 sällsynta. 35 sjö (m.). 36 smed. 37 upplyfta. 38 tjenare.

Practice.

Hvad? Hvad för ?
Hvad har Ni?
Detta
Är detta min bok ?
Hvem?
Hvem har ?
Jag har rätt
Ni har orält
Har jag rätt?
Nej, min here, Ni har orätt
Han har
Han är
Han har knifven
Han har den

What? For what?
What have you?
This
Is this my book ?
Who?
Who has ?
I am right
You are wrong
Am I right?
No Sir, you are wrong
He has
He is
He has the knife
He has it.

20.

The Adjective. An adjective before a substantive is not declined, but takes the termination of the gender of the noun. If the indefinite article preceds it, masculine and feminine adjectives are alike, and unchanged, as:

en årlig man, an honest man

en årlig quinna, an honest woman. In the neuter it takes a t, as:

ett ärligt barn, an honest child. Note. 1. If the definite article preceds it, the adjective takes an e in the masculine and an a in the feminine and neuter, as:

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »