Εικόνες σελίδας
PDF

Present. Jag är (blir) älskad,

I am loved. Imperf. Jag var (blef) älskad,

I was loved. Perfect. Jag har varit (blifvil) älskaa, I have been loved. Pluperf. Jag hade varit (blifvit) älskad, I had been loved,

etc., etc., etc.

The difference between the Supinum, and the Participle Perfect past, is strongly marked in the Swedish conjugations, the former serves to combine the active, the latter the passive tenses.

13.
2nd CONJUGATION.
Imperfect ending in de.

Höra, to hear.
Active Voice.

Indicative.
Present.

Imperfect.
I hear.

I heard.
Jag hörer

Jag hörde
du hörer

du hörde han hörer

han hörde vi höre

vi hörde I hören

I hörden de höra.

de hörde. Perfect. Jag har hört,

I have heard. Pluperf. Jag hade hört,

I had heard. Future. Jag skall höra,

I shall hear. Fut. past. Jag skall hafva (ha) hört, I shall have heard.

Subjunctive. Present. Jag höre, or höra, that I may hear. Imperf. Jag hörde, or måtte höra, that I might hear. Perfect. Jag hafve hört, or jag that I may have heard.

hafva hört, Pluperf. Jag hade hört, or jag måtte that I might have heard.

hafva hört, Condit. Jag skulle höra,

I should hear. Cond. p. Jag skulle hafva hört. I should have heard.

Imperative. hồr, hear

hörom,

let us hear höre (han), let him hear. I hören, (hörer 1), hear ye.

Infinitive.
Present. höra, to hear..
Perfect. hafva hört, to have heard.
Future. skola höra, to be about to hear.

Participles.
Present. hörande, hearing.
Perfect. hafvande hört, having heard.
Supinum. hört,

heard. Future. skolande höra, being about to hear.

Passive Voice.

Indicative.
Present.

Imperfect.
I am heard.

I was heard.
Jag höres, or är hörd

Jag hördes (var hörd) du höres, - -

du hördes han höres, - -

han hördes vi höres, - dro hörda

vi hördes I hörens, - ären

I hördens de höras, - dro

de hördes. Perfect. Jag har hörts, I have been heard. Pluperf. Jag hade hörts, I had been heard. Future. Jag skall höras, I shall be heard. Fut. exact. Jag skall hafva hörts, I shall have been heard.

Subjunctive. Present. Jag höres (höras), that I may be heard. Imperf. Jag hördes (måtte höras), that I might be heard. Perfect. Jag hafve hörts (ha that I may have been hörts),

heard. Pluperf. Jag hade hörts (måtte that I might have been ha hörts),

heard. Condit. Jag skulle höras, that I should be heard. Cond. p. Jag skulle hafva hörts, that I should have been

heard.

Imperative. hors, be heard

höroms, let us be heard höres (han), let him be heard. I hörens, be ye heard.

Infinitive.
Present. horas, to be heard.
Perfect. hafva hörts, to have been heard.
Future. skola höras, to be about to be heard.

Participles.
Present. hörandes, being heard.
Perfect. hafvande hörts, having been heard and „hörd

Neut. hördt, Plural hörde.
Future. skolande höras, being about to be heard.

14.

200 CONJUGATION.
Imperfect ending in te.

Söka, to search.
Active Voice.

Indicative.
Present.

Imperfect.
I search.

I searched.
Jag söker

Jag sökte
du söker

du sökte han söker

han sökte vi söke (a)

vi sökte I söken

1 sökten de söka.

de sökte. Perfect. Jag har sởkt,

I have searched. Pluperf, Jag hade sökt,

I had searched. Future. Jag skall sơka,

I shall search. Fut. exact. Jag skall hafva (ha) sökt, I shall have searched.

Subjunctive. Present. Jag söke, or söka, that I may search. Imperf. Jag sökte, or måtte söka, that I might search. Perfect. Jag hafva sökt, or that I may have hafva sökt,

searched.

Pluperf. Jag hade sökt, or måtte that I might have searched.

hafva sökt, Condit. Jag skulle söka, I should search. Cond. p. Jag skulle hafva sökt, I should have searched.

Imperative. sök, search

1 sökom, let us search söke, (han), let him search sởken, search ye.

Infinitive.
Present. söka, to search.
Perfect. hafva sökt, to have searched.
Future. skola söka, to be about to search.

Participles.
Present. sökande, searching.
Perfect. hafvande sökt, having searched.
Su pinum. sökt,

searched.
Future. skolande söka, about searching.

Passive Voice.

Indicative.
Present.

Imperfect.
I am searched.

I was searched.
Jag sökes

Jag sởktes
du sökes

du söktes han sökes

han söktes vi sökas (es),

vi söktes I sökens

I söktens de sökas.

de söktes. Perfect. Jag har sökts, I have been searched. Pluperf. Jag hade sökts, I had been searched. Future. Jag skall sökas, I shall be searched. Fut. past. Jag skall hafva sökts, I shall have been searched.

Subjunctive. Present. Jag sökes, sökas, that I may be searched. Imperf. Jag söktes, måtte sökas, that I might be searched.

Perfect. Jag hafve sökts that I may have been searched.

(ha sökts), Pluperf. Jag hade sökts that I might have been searched.

(måtte ha sökts), Condit. Jag skulle sökas, í should be searched. Cond. p. Jag skulle hafva I should have been searched.

(ha) sökts,

Imperative. söks, be searched I sökoms, let us be searched sökes (han), let him be searched. I sökens, be ye searched.

Infinitive.
Present. sökas, to be searched.
Perfect. hafva sökts, to have been searched.
Future. skola sökas, to be about to be searched.

Participles.
Present. sởkandes, being searched.
Perfect. hafvande sökts, having been searched, sökt (Pl.

m. sökte, fem. and n. sökta).
Future. skolande sökas, being about to be searched.

15.

The 3rd CONJUGATION.
The following will serve as an example.

Draga, to draw.
Active Voice.

Indicative.
Present.

Imperfect.
I draw.

I drew.
Jag drager

Jag drog
du drager

du drog han drager

han drog

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »