Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Electron Physics Tables

Pages 6 to 83

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

0

9.2233106 9.7087222 1.0000000 1.0000010 1.0166289

[ocr errors]

7.3960634 1 7.6647792 - 1

0 1.1267267

7.6733246 7.9149311

8.1757648 - 1
8.2779553 -
8.2779821

1.1397488 0
1.1752653 0
1.1999986 0

1.1397501
1.1752666
1.2000000

1.2000000 0 1.2000014

1.2263637 0

1.2263652

-

8.6867506 1
8.8992403 1
9.0054327 1
9.1977364

1

9.2232773

1

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

1

1

[ocr errors]

1 2.9538570 0 1.4000000

Hp

2.7271354 2.7271389

[ocr errors]

2.7483595

2.7569332

2.8000000

1 3.0000000 0 1.3784666 7

0 3.4089192

[ocr errors]

3.1428696
3.1810768
3.2000000

3.2339862

3.2384732

0 1.0219698

1.0219708
1.0219739

1.0444247 0 3.4461665 0

1.0730694

0

3.2384791 3.3226051 3.3720786 3.3720802 3.4000000

0 3.4089210

7

7

2.8521075 0 1.4499453 2.8975814 0 1.4271902 2.8975855 0 1.4271882 7 2.9000000 0 1.4259999 7 2.9522118 0 1.4007802 7

0 3.4089261

[ocr errors]

00000

3.0490313

0 1.3562996 3.0680273 0 1.3479019

3.0680323

0 1.3478997

0 1.5163896

[ocr errors]

0 3.5753066

0 3.5793731

[ocr errors]

3.6000000 3.6556607 3.6939270 3.6939292 3.7342862

[merged small][merged small][ocr errors]

λ

[ocr errors]

1.5163877 1.5046794 1.5000000 1.4769285

0

0 3.4931046 0 1.1838752

0 1.2131117

0 1.2131111

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

1.0999988

7

0 1.1000000 0 3.5366658 0 1.1692933 1.1000000 0 1.1000012

3.5366677 0

1.1692927

7

1.1241668

1.1241680

1.1566560 7
1.1553445

7

1.1267204 0 1.1267217 0 3.5793652 0 1.1267254

0 1.1553419 - 7

1.2131093 1.2000000

[blocks in formation]
[blocks in formation]

-777

[blocks in formation]

777

1.1487222 1.1312318 1.1195131 1.1195125 1.1074137 - 7

[blocks in formation]

777

1.7330167

1.7600886
1.7888551
1.8000000
1.8000029

2.0000000 2.0000010 2.0000040

[ocr errors][merged small]

2.0749484 2.0749496

2.0976188

2.1000000 2.1000046

[ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

3

[ocr errors]

1.9000034

3

3

1.9493598 3
1.9783857
1.9783867
1.9947671

3

3

[ocr errors]

3

3 1.3081236

3

1.3493119

[blocks in formation]
[ocr errors]

2.1121064
2.1447623
7 2.1672130

7 2.1672142 3 2.1908915

3

[blocks in formation]
[ocr errors]

3 1.9999980

[ocr errors]

3

1.5016723 1.5489548 1.6000000 1.6199987 1.6200039

3 2.1000000

3

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1.4474123

[ocr errors]

3 2.0000000

2.0000060

7 2.0218528 - 3 2.0439424

7

2.0493912

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

1.8050049 1.9000000 1.9570031 6 1.9570050 - 6 1.9895459-6

2.2304941 2.3000000

3 2.3484033

2.3484060

3 2.4000000

[blocks in formation]

69996

6

6

99996

6

69966

66

6

[ocr errors][merged small]

W*

69996

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

6 1.0000022

2.1527032
2.1527055 6
2.2000000

1.0000022
6 1.0000022

0 2.0749440
2.0749451
0 2.0976142
2.2049976 - 6 1.0000022 0 2.0999954
2.2050073

6

1.0000022

0 2.1000000

[ocr errors]

B

[ocr errors]

1.6733183 1.6999975 1.7000000 1.7014165 1.7320489

[ocr errors]

0 1.9947631

[ocr errors]
[ocr errors]

1.9999960 1.9999970 2.0000000 2.0218487 2.0493869

[ocr errors]

1.0000022 0 2.1121016
1.0000023 0 2.1447574
1.0000023 0 2.1672079

1.0000023 0 2.1672091
1.0000024 0 2.1908863

[ocr errors]

[ocr errors]

1.8439065 1.8663224 1.8774246 - 3 1.8973640 1.8999966

0 1.9000000 0 1.9493561

1.9783818

0 1.9783828 3

[ocr errors]

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

wwwww

wwwww

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

3

3

3

3

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1.7000000

1.7025868
1.7271260
1.7271377

1.7373486

0

[ocr errors]

0

0 1.3796611

[ocr errors]

0

0

0 1.4307597

V*

1.2365834 1.2365894

[ocr errors]

1.2429517 1.2699067 1.2774638

[ocr errors]

0 1.4818583

[ocr errors]

1.4000000 1.4000019

1.4070989

0 1.5000022

[ocr errors]

1.4716365 1.4716450

1.8567517 0 1.8608849

1.4999978 0 1.5000000 0

1.5000000

[ocr errors]

1.7999968

1.8000000 0 1.8000032 1.8395456 0 1.8395489

0 1.8000000

[merged small][ocr errors][merged small]

1.8567551 0 1.8608882

0

0

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Hp

3.7498112 0
3.7498202
3.7594544

3.8000000 0 1.0882631 7

1.0850394 7

0

[merged small][ocr errors]

3.8112900 0

3.9608089 3.9898972 3.9898999 4.0000000 4.0334905

4.0907031

1.0109264

0 4.0907149 0 1.0109235

[ocr errors]

0 4.1299390 0

[ocr errors]

1.1028288 0 1.1028262

0 1.1000000

[ocr errors]

0 4.4315950

[ocr errors]

4.1048853 0 4.1299359 0

0 4.4446907

[ocr errors]

4.5241181 4.5241221 4.5735492 4.5948887 4.6000000

0

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

1.7000028 0 4.3966562 0 9.4057839
1.7025896 0 4.4000000 0 9.3986360

1.7271289
1.7271406
1.7373516

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

0

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

0 9.3316285

[blocks in formation]

9.1407865

9.1407785

9.0419926

9.0000000 8.9899996

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

7

7

1.0074337 7 1.0013230 7 1.0013223 - 7

[blocks in formation]

1.0000000

9.9050081
9.8461901

9.7048936 8

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

7

7

7

[blocks in formation]
[blocks in formation]

7

9.7048633 - 8 2.5000078

7

2.3237916 2.3408575

7 2.3408591

2.5795015

8 2.5814633

2.6000000

0 4.4316100 0 9.3315969 8 2.6000088

9.3041341

7

8

7 2.3467848

7

[ocr errors]

8

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

2.5024820

8 2.5024839

2.5298242

8 2.5539194

8

3

2.2294456 3 2.2360694

3

[ocr errors]

8

2.2557068

2.2557082

2.2803523

2.3000000

3

2.3000061 3

[blocks in formation]

8 2.6076832

9.6952682
9.6952606
9.5904824

9.5000000

9.4057918 - 8 2.5794994 3

2.6542830 2.6542853

2.6832840

2.6958038 2.6988026

[blocks in formation]
[blocks in formation]

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

3

3

3

wwwww

mmmmm

3

3

3

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

E*

wwwww

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3.1312031 6 3.1312080 - 6 3.2000000 6 3 3.2612468 6 3.3269030 - 6

[ocr errors]
[ocr errors]

6

6

6

1.0000024 0 2.1999947 3 1.0000024 0 2.2000000 3

1.0000024

6 1.0000025 0 2.2294401 3

6 1.0000025

3

6

6666

66666

6666

99966

6

6 1.0000029 1.0000030

1.0000030
1.0000031
1.0000031

6

[ocr errors]

W*

6

6

[ocr errors]

1.0000025 0 1.0000025 0 1.0000026 0

0 2.2056523

1.0000026 0 1.0000026

1.0000031 1.0000031 1.0000032 1.0000033 1.0000033

0 2.2360638

1.0000033

1.0000033
1.0000034
1.0000034
1.0000034

[ocr errors]

0

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

B

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

0 2.4230124

0 2.5024741 0 2.5024761

0

2.5298161 0 2.5539110

[ocr errors]

3

3

2.2557010 3 2.2557025 2.2803464 2.2999939 2.3000000 3

3

[merged small][ocr errors]

0 2.6542736 2.6542760 2.6832743 2.6957940 2.6987927

0

-

[ocr errors]

2.5794929
2.5814547
2.5999912
2.6000000

2.6076743

0 2.5794908 - 3

333

3

[blocks in formation]
[blocks in formation]

wwwww

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

V

Hp

8.9860126

1.8625365 0 1.8625399 0 4.6020410 0
1.8625501
0 1.8625535 0 4.6020578 0 8.9859798

1.9000000

8.8969883

0 1.9000035 0 4.6480939 0 8.8969800 1.9417463 0 4.6988754 0 8.8008289

1.8999965 1.9000000 1.9417426

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

2.4999939 2.5000000 2.5549245 2.5999934

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

0

2.3499502 0

0 2.0439437 0 4.8209447

[ocr errors]

V*

2.3499557

2.3505305 0 2.3505359

2.3999944

0

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

0 4.6480895

2.4000000

2.4000000 0 2.4000056

2.4527275

2.4527334

2.0030765 0

[ocr errors]

2.0816216 0 4.8651763

8.5000000 8.4627239

2.1000000

4.8866061

0 2.1000043 0 4.8866111 0 8.4627152 0 2.1461411 0 4.9399985 0 8.3712573

0 2.5000000

[ocr errors]
[ocr errors]

2.1486915 0 4.9429329

2.1487095

2.1985920

0

[ocr errors]

0 5.1133789 0 8.0874113

2.2483385 0 5.0562499 0 8.1787884
2.2994320
2.2994527
0 2.3000000 0 5.1140104 0 8.0864127

5.1134019

8.0873749

0 2.3000052

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

0

[ocr errors]

0 4.9429537 0

5.0000000

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

0

[ocr errors]

8.3662876 -
8.3662524
8.2707997

2.2000000 0 5.0016008 0 8.2681525
2.2000047 0 5.0016062 0 8.2681436

[ocr errors]

0 5.1140161 0 8.0864036

[ocr errors]

0 5.5000000

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

0 5.3317244 0 7.7562146

8.6717115 8.6717030 8.6650836 8.6650496 8.6154163

0

0 2.5000061 0 5.3317309 0 7.7562051

[ocr errors]

0

[ocr errors]

0 2.6162694 0 5.4542987 0 7.5819093

2.6602963

2.6737273 0 5.5138664

0 2.7000000 0 5.5408905 0

[ocr errors][ocr errors][merged small]

7.5189088 7.5000000

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

[blocks in formation]

2.5549309

5.3899813

7.6723825

2.6000000 0 5.4373133 0 7.6055941 · 2.6000000 0 2.6000066 0 5.4373202 0 7.6055845

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

8

8

8

8

8

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

8

8

8

8 2.8284300

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

8

8

8 2.9664827

[merged small][ocr errors]

2.6162360 0 2.6162427 0 5.4542708 0 7.5819481 8

2.6162627
2.6602894
2.6737203
2.6999929

8

8 3.0003705

8

8

8

[ocr errors]

p*

[ocr errors]

2.7000000
2.7000098
2.7270165

2.7270190 3
2.7568124

8

8

8 3.1281025

8

8 3.1281063

8

8

7.4634210 8

2.7978599 3

2.7978626
2.8000000
2.8000110
2.8161418

[ocr errors]

3.0327793 3.0331537 3.0649020 3.0649056 3.0983904

[blocks in formation]
[blocks in formation]

wwwww

3

[ocr errors]
[ocr errors]

3

3

3

3.0000000 3

3.0000135

3

wwwww

3

3

3

[ocr errors]

3

3

3 4.2049912 3 4.2050265

3

4.3026463
4.3054018
4.3054110

[ocr errors]

3

3

3

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

3.1622816 - 3

3

E*

mmmmm

3.6449934
3.6450199
3.7183026
3.7183095

3.8000000

3

3

4.8925006
4.8925125 -
5.0000000 -

8 3.1900511 - 3 5.0882001

3.1900552

3

3.9140024 3.9140100 3.9199923 3.9200230 3.9653195

3 5.0882130

3.2000000
3.2000164
3.2268291
3.2349645 3

3.2508194 3 5.2838996

4.4000000 4.4999899 4.5000304 4.5011014 4.5011115

[ocr errors]

4.0000000 4.0737356 - 6 4.1097021 4.1097105 4.2000000

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

99996

69966

69966

4.5988644 - 6 1.0000046

4.6000000
4.6968010
4.6968120
4.8000000

[blocks in formation]

69996

66666

[ocr errors]

5.1199869 6

5.1200393

6

5.2061996 5.2324841

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

1.0000046 1.0000047 1.0000047 1.0000048

[ocr errors]
[ocr errors]

B

[ocr errors]

2.6999902 2.7000000 2.7270064 2.7270089 2.7568019

0

[ocr errors]

1.0000040 0 2.8161306 3

0 3.0003604

[ocr errors]
[blocks in formation]

1.0000049

0 3.1280872
1.0000049 0 3.1280910
1.0000050 0

3.1622658
1.0000051 0 3.1900349
1.0000051

[ocr errors]
[blocks in formation]

1.0000051 0 3.1999836
1.0000051 0 3.2000000
1.0000052 0 3.2268123
6 1.0000052 0 3.2349476

6

6 1.0000053 0 3.2508023

[blocks in formation]

1.0000042 0 2.8999878
1.0000042 0 2.9000000
1.0000043 0 2.9334684

1.0000043 0 2.9344076 3
1.0000043 0 2.9344108

[blocks in formation]

2.8982662 3

1.0000044 0 2.9664696 - 3 1.0000045 0 2.9999865

1.0000045

3.0000000 - 3
1.0000045 0 3.0003570
1.0000045

wwwww

3

3 3

[ocr errors]

3

3

[ocr errors]

3

3.0327653 - 3
3.0331397

3.0648876 - 3
3.0648912
3.0983755

3

mmmmm

3

3

[ocr errors]

3

[ocr errors]
[ocr errors]

0 3.1900389 3

3

3

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »