Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 274 - Time 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year (yr.) 366 days = 1 leap year 12 months (mo.) = 1 year 10 years = 1 decade 10 decades or \ , , , „ , 1=1 century (cen. or U.) 100 years / J v ' Thirty days has September, April, June, and November; All the rest have thirty-one, Excepting February alone, To which we twenty-eight assign, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 19 - Stand at the door of a church on a Sunday, and bid sixteen men to stop, tall ones and small ones, as they happen to pass out when the service is finished; then make them put their left feet one behind the other, and the length thus obtained shall be a right and lawful rood to measure and survey the land with, and the sixteenth part of it shall be a right and lawful foot.
Σελίδα 112 - Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one are equal respectively to two sides and the included angle of the other.
Σελίδα 273 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 137 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 275 - DRY MEASURE 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts =1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu...
Σελίδα 105 - If two parallel lines are cut by a transversal, the corresponding angles are equal.
Σελίδα 12 - Take the first term from the second, the second from the third, the third from the fourth, &c. and the remainders will form a new series, called the first order of
Σελίδα 98 - In a right triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse and is the longest side.
Σελίδα 20 - MEASURE. 12 inches (in.) =1 foot (ft.). 3 feet (ft.) =1 yard (yd.).

Πληροφορίες βιβλιογραφίας