Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

EDINBURGH:
W. P. KENNEDY, 15 ST ANDREW STREET.

[ocr errors]
[blocks in formation]

CONTENTS.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

le Rozers,

[ocr errors]
[blocks in formation]

Hal in die James Forrest,
at hilication Committee,
hole of Dr Candlish, Mr Begg, Dr

Netism of Ministers and Elders,

Watanlan, Dr Clason, and Mr

[ocr errors]

SDAY, 20TH MAY 1847.

REPORT on Foreign Missions,

Page

Speeches of Ir tenderson, Dr Mscfarlan,

opened with Sermon by

Mr Aitken, and Dr Suyttan, Hi

J. Brown,

1

Case of Kilbride, Arran,

eright chosen Moderator, 1

94

Petition as to Exposition of the Palms
:'s Opening Address,

in Public Worship,
ppointed,

Case of Braco,
RIDAY, 21ST MAY.

Kirkcolm,

:
less,

4

TUESDAY, 25TH MAY,

reach on Sabbath,

5

REPORT on Colonial Churches,

vard of Missions,

512

CASE of Mr M Taviah,

f Dr Makellar, Mr Jaffray,

Mr Stevenson,

108

Candlish,

5 11

onversion of the Jews,

Mr Macnaughtan,

110

12-21

of Dr Keith, Mr A. Gray,

Speeches of Dr Canuliah, Dir (lation,

Candlish,

Mr Vonteith, and Vir Bonar, 110 113

21-22

pplications for New Charges, 23

Deputation from N. American Colonits, 113

ient Testimony of the Church, 23

Speech of Mr Stewart,

113

Dr Candlish,

Mr Alesander,

117

2+

Luoad Sacra Churches,

Deputation from Continent introduced, 118

24

of Mr Begg, Dr Candlish, Mr
Speech of M. Audebez,

118

M. Corder,

3, Mr Sinclair, Dr D. Macfar-

d Dr Cunningham,

M. Roussell,

120

24 31
Address of Moderator,

121

nent the Standing Orders, 32

School-Building Scheme,

LTURDAY, 220 MAY.

Speech of Mr Macdonald,

1:22

REPORT on Education.

1:33

iness for subsequent Diets,

33 Speech of Dr Candlish,

123

ion of Members,

34

Mr Shepherd,

135

of Mr Crichton & Dr Candlish, 34

Mr Sherifl Monteith,

136

the Accounts of the Church,

35

Mr Anderson,

1:36

of Mr Bridges, Mr Jaffray,

Dr Brown,

1:38

ir Candlish,

35-37

Dr Clason,

1:38

Assembly Accommodation, 38

Dr Forbes,

1:39

Mr Crichton,

110

om Dr Morgan,

Dr Candlish on the Consti-

tution,

141

39
40

WEDNESDAY, 26TH MAY.
41

ENGLISH DEPUTATION introduced,

45

Speech of Mr Anderson,

144

Dr Cunningham,

Dr Paterson,

115

Sabbath Observance,

Mr Greig,

147

Mr Campbell,

148

Sheriff Monteith,

Mr M. Crichton,

149

52

Mr Blackadder,

Settlement of Mr Elder,

149

53

Government Education,

150

54

Speech of Dr Candlish,

150

Mr Smith,

160

MONDAY, 24TH MAY.

Mr M. Crichton,

161

George's, Montrose,

56

Mr Duncan,

163

i John's, Dundee,

56

Mr Sorley,

165

eggat and Yarrow,

Mr J. F. Macfarlan,

166

Ir Stevenson, Tullibody,

Mr Sheriff Speirs,

166

ranslation of Mr Elder,

Dr Cunningham,

168

tish Railway-Memorial to Di-

Mr Sheriff Monteith, 171

Cors,

Mr Begg,

174

h of Sir James Forrest,

Dr Brown,

175

dation of Ministers and Elders, 66

Dr Forbes,

176

of Publication Committee,

Mr Bonar,

178

es of Dr Candlish, Mr Begg, Dr

Mr Campbell,

177

Macfarlan, Dr Clason, and Mr

Mr Moncreiff,

177

66-71

Dr Candlish,

178

inks,

[graphic]

THURSDAY, 27TH MAY.

MONDAY, 31ST MAY.

Page

Page

ddress to the Queen,

180 Death of Dr Chalmers,

278

EPORT on Home Missions, &c.

180

Speeches of Mr Sommerville, Mr El-

TUESDAY, IST JUNE,

der, Dr Macaulay, and Dr Brown, 182-185

EPORT of Gaelic Committee,

186 Arrangements in consequence of Dr Chal-

on Widows' and Orphans' Fund, 198 mers' Death—Dr Candlish's Speech, 2790/80-17 may

on Continental Churches, 190

Speech of Dr Henderson,

192

ROLL OF MEMBERS

Dr Clason,

193

THURSDAY, 3D JUNE.

Dr Candlish,

194 | REPORT of Committee in regard to Ar-

OF THE

uoad Sacra Churches-Letter from the

rangements for the Funeral of Dr

Moderator of the Established Church, 195 Chalmers,

281

CEPORT on Sustentation Fund,

196 | Meetings of Presbyteries,

1 ASSEMBLY OF THE FREE CHURCH OF SCOTLAND.

Speech of Mr M. Crichton,

199 Present Visitations of Divine Providence-

Mr Wilson,

202 Speech of Mr Moody Stuart,

283

Mr R. Paul,

202

Mr Thorburn,

May 1847.

Captain Shepherd,

203

Dr Candlish,

Mr Sheriff Speirs,

204

M. Cordes,

Mr J. F. Macfarlan,

205

Professor Miller,

206

Mr Campbell,

206

FRIDAY, 4TH JUNE.

SYNOD OF GLASGOW AND AYR.

Dr Candlish,

208 Funeral of Dr Chalmers,

290

vertures regarding Deacons' Courts, 211

put Av, Mr E. B. Wallace at Barr, Mr Robert M Indoe at Galston, Mr

Speeches of Mr Gray, & Mr Smith, 211-213

MONDAY, 7TH JUNE.

ht H. Cowan at Troon, Mr David Simpson at Dundonald, Mr Alexander

REPORT on Quoad Sacra Churches,

291 ale Dally, Ministers ;-Mr George M. Torrance of Threave, Mr William

FRIDAY, 28TH MAY,

on Poor-Laws,

na laker, Maybole, Mr Robert Gray, Newton-upon-Ayr, Mr William

ublic Accounts,

214

on Admission of Ministers, &c. altrine

, Mr John Walker, Troon, Ruling Elders.

LEPORT as to the Treasurership,

215

on Sanctioning of Charges, hogy mint

, Mr David Landsborough at Šaltcoats

, Mr Peter Campbell at

Speeches of Mr Bonar, Mr Tweedie, Union of Plockton and Lochalsh,

glas Church

, Kilmarnock, Mr Alexander Steele at Dalry, Mr William

and Dr Candlish,

216-218 Distribution of Probationers, &c.

lag at St Andrew's, Kilmarnock, Ministers ; --Mr Martin Paterson, Dean.

EPORT on the Building Fund,

218 Meetings of Presbyteries,

cuoad Sacra Churches,

220 REPORT on the College,

2. Le lames Alison

, Ryefield

, Dr John Thomson, Kilmarnock, Mr William

West Port Church,

296

Speeches of Mr Begg, Dr Cunningham,

sisa Cranford of Craufurdland, Ruling Elders

.

Mr M. Crichton, and Mr Gray, 220-227 Overtures anent Collegiate Education, 298–301 Bij Paisley

, Dr Robert Smith’at Lochwinnoch, Dr Duncan Macfarlan at

LEPORT on Presbyterial Visitations, 229 SUSTENTATION REPORT,

Ir Allan Macintyre at Paisley, Mr Alexander Pollock at Paisley,

Speech of Mr M Cosh,

230

Speech of Mr Tweedie,

299 bien : Mr Robert Laird

, merchant, Paisley, Mr Archibald Hodge, tanter,

EPORT on Sites,

Mr Sheriff Speirs,

Mr Thomas Dykes, merchant, Paisley, Mr Alexander Lang, farmer,

hanks to the Hon. E. P. Bouverie, 235

Mr M. Crichton,

299

302

LEPORT on Memorials of the Disruption, 235 REPORT on Deacons' Courts,

on Debt of the Church,

236

on Constitution of Schools, . 303

e Greenock

, Mir James Smith at Greenock, Mr Donald Macleod at

on the Manse Scheme,

236

sed Mr John Gemmel at Fairlie, Mr William Laughton at Greenock,

Speeches of Mr Paul and Mr

TUESDAY, 8TH JUNE.

biten :-Captain James George Hay, R.N., C.B., Fairlie, Mr John Gray,

Guthrie,

238-241

Petition to Parliament regarding Quoad

, Greenock, Mír Robert Wright, writer, Greenock, Mr Robert Park

on State of Religion,

241

Sacra Churches,

303

firmer

, High Hatton

, Erskine, Ruling Elders.

Speeches of Dr Cunningham,

REPORT as to Presbyterial Arrangements, 304

wat u Hamilton

, Mr James Clason at Daiziel, Mr William Buchan at Hamil-

Mr Duncan, Mr Cupples, Mr

304

on Psalmody,

244-247

Bonar,

ke James Anderson at Blantyre

, Mr William King Hamilton at Stone-

on Highland Destitution, 305

VERTURES on Testimony of the Church, 247

Ministere ; –Mr Thomas Anderson, banker, Hamilton, Dr William Clark

305

Speech of Dr Buchanan,

Weter Moffat, Mr William Collins, Glasgow, Mr John Hunter Jun., W.S.,

247

Speech of Dr Candlish,

Mr Sheriff Speirs,

306

Dr Cunningham,

252

Letter from the Hon. E. P. Bouverie,

308

Mr Sheriff Monteith, 255

CASE of Mr Macnaughtan,

308

Lanark, Mr Andrew Borland Parker at Lesmahagow, Mr John

Dr Keith,

257

Committee on Popery,

Douglas, Ministers ; --Mr John Marr, writer, Lanark, Mr William

Dr Henderson,

258

Deliverance on Education Report,

309

ASE of Fort-Augustus,

259

on Colonial Report,

en di Dumbarton, Mr Neil Brodie at Shandon, Row, Mr Neil Stewart at

SATURDAY, 29TH MAY,

on Foreign Missions Report, 311

ACT relative to the Death of Dr Chalmers, 312

-EPORT on New Assembly Hall, 260 Successor to Dr Chalmers,

merican Slavery,

262 Speech of Dr Bunting,

313

314

tant of Glasgow, Mr Alexander Wilson at Bridgeton, Glasgow, Mr James

Speech of Mr Macfarlane,

262 REPORT as to the West Port Church,

Einlay at

Glasgow, Mr Archibald M‘Dougall at Glasgow, Mr David Mitchell

Dr Candlish,

263 Sustentation Fund-Speech of Dr Bul-

Dr Cunningham,

268 chanan,

x Wasgow, Mr Robert Ross at Glasgow, Dr John Forbes at Glasgow, Dr James

316

Mr Gray,

273 Publication Committee,

321

Hederson at Glasgow, Ministers ;--Mr James Morrison, merchant, Glasgow,

Mr Grierson,

273 Deliverance regarding Catechisms,

321

W. Huga Cogan, merchant, Glasgow, Mr Nathaniel Stevenson, merchant, Glas-

Mr Sheriff Speirs,

274 Commission appointed,

port, Mr William Crichton, merchant, Glasgow, Mr John Turner, Partick, Mr

EPORT on Translation of Ministers, 278 | Moderator's Concluding Address,

Per M Conie, engineer, Glasgow, Mr Daniel Lusk, paper-maker, Glasgow,

APPENDIX.

I. REPORT regarding the New College.

11. REPORT of Committee on Destitution in the Highlands and Islands.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »