Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 46 - If two triangles have two sides of one equal, respectively, to two sides of the other, but the included angle of the first greater than the included angle of the second, the third side of the first is greater than the third side of the second...
Σελίδα 69 - The exterior angles of a polygon, made by producing each of its sides in succession, are together equal to four right angles.
Σελίδα 187 - Two triangles having an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles.
Σελίδα 64 - The straight line joining the middle points of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it 46 INTERCEPTS BY PARALLEL LINES.
Σελίδα 201 - To construct a parallelogram equivalent to a given square, and having the sum of its base and altitude equal to a given line.
Σελίδα 215 - The perimeters of two regular polygons of the same number of sides, are to each other as their homologous sides, and their areas are to each other as the squares of those sides (Prop.
Σελίδα 161 - In any triangle, the square of the side opposite an acute angle is equal to the sum of the squares of the other two sides diminished by twice the product of one of those sides and the projection of the other upon that side.
Σελίδα 135 - In a series of equal ratios, the sum of the antecedents is to the sum of the consequents as any antecedent is to its consequent.
Σελίδα 156 - If in a right triangle a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse : I.
Σελίδα 15 - LET it be granted that a straight line may be drawn from any one point to any other point. 2. That a terminated straight line may be produced to any length in a straight line. 3.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας