Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The task

William Cowper, Susan B. Anthony Collection (Library of Congress)

[graphic][merged small][merged small]
[graphic][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »