Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][graphic]

AN

EASY INTRODUCTION

TO THE

MATHEMATICS;

IN WHICH

THE THEORY AND PRACTICE

ARE LAID DOWN AND FAMILIARLY EXPLAINED.

To each subject are prefixed,
A BRIEF POPULAR HISTORY OF ITS RISE AND PROGRESS, CONCISE MEMOIRS
OF NOTED MATHEMATICAL AUTHORS ANCIENT AND MODERN,
AND SOME ACCOUNT OF THEIR WORKS.

The whole forming
A COMPLETE AND EASY SYSTEM

OF

ELEMENTARY INSTRUCTION

IN THE

LEADING BRANCHES OF THE MATHEMATICS;
DESIGNED TO FURNISH STUDENTS WITH THE MEANS OF ACQUIRING CONSIDERABLE
PROFICIENCY, WITHOUT THE NECESSITY OF VERBAL ASSISTANCE.

Adapted to the use of
SCHOOLS, JUNIOR STUDENTS AT THE UNIVERSITIES, AND PRIVATE

LEARNERS,

ESPECIALLY THOSE WHO STUDY WITUOUT A TUTOR.

IN TWO VOLUMES.

BY CHARLES BUTLER.

Segniùs irritant animos demissa per aurem,
Quàm quæ sunt oculis subjecta fidelibus, et quæ
Ipse sibi tradit spectator.

Hor.
Longum iter est per præcepta, breve et efficax per exempla. SENECA.

VOL. I.

OXFORD: í

PRINTED BY BARTLETT AND NEWMAN;
AND SOLD BY LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN, PATERNOSTER ROW,

LONDON ; PARKER, OXFORD ; AND DEIGHTON, CAMBRIDGE.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

AMONG WHOM THE AUTHOR HAS LABOURED NEARLY THIRTY YEARS ;

TO EVINCE HIS SENSE OF THEIR GENERAL GOOD CONDUCT,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »