Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 337 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees; and each degree into 60 minutes, each minute into 60 seconds, and so on. Hence a semicircle contains 180 degrees, and a quadrant 90 degrees. 58. The Measure of an angle, is an arc of any circle contained between the two lines which form that angle, the angular point being the centre ; and it is estimated by the number of degrees contained in that arc.
Σελίδα 336 - When you have proved that the three angles of every triangle are equal to two right angles...
Σελίδα 286 - Multiply each term in the multiplicand, beginning at the lowest, by the feet in the multiplier, and write...
Σελίδα 281 - Rule. — Divide the numerator by the denominator, the quotient will be the whole number...
Σελίδα 281 - To reduce fractions of different denominators to equivalent fractions, having...
Σελίδα 288 - Subtract the square thus found from the said period, and to the remainder annex the two figures of the next following period for a dividend. Double * the root above mentioned for a divisor, and find how often it is contained in the said dividend, exclusive of its righthand figure ; and set that quotient figure both in the quotient, and divisor.
Σελίδα 284 - ... from the right hand of the quotient, point off so many places for decimals, as the decimal places in the dividend exceed those in the divisor.
Σελίδα 324 - ALSO THE AREA OF THE TRIANGLE FORMED BY THE CHORD OF THE SEGMENT AND THE RADII OF THE SECTOR. THEN...
Σελίδα 320 - To find the area of a triangle whose three sides only are given. — From half the sum of the three sides subtract each side severally.
Σελίδα 287 - The square root is indicated by this character \/ placed before the number ; the other roots by the same character, with the index of the root placed over it. Thus, the square root of 16 is expressed \A6 , and the cube root of 27 is expressed v^27 ; and the 5th root of 7776,^7776.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας