Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
[blocks in formation]

PROVIDENCE PRESS COMPANY, PRINTERS.

16 WEYBOXSET ST., PROVIDENCE, R. I.

Ηγείτο γάρ αυτών έκαστος ουχί τω πατρί και τη μητρι μόνον γεγενήσθαι, αλλά και τη πατρίδα.

For each of them considered that not for his father and mother only was he born,

but also for his fatherland.

DEMOSTHENES DE CORONA.

Lord of the ages, thanks

For every pure career
Of champions, in a hundred ranks,

Who girt their armor here;
Then bore the day's long toil,

Or laid a young life down,
For duty, the dear natal soil,
And the celestial crown.

BISHOP GEORGE BURGESS, CLASS or 1826.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »