Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

THE

COMEDIES, HISTORIES, TRAGEDIES,

AND

POEMS

OF

WILLIAM SHAKSPERE.

EDITED BY

CHARLES KNIGHT.

THE NATIONAL EDITION.

COMEDIES.

VOL. II.

LONDON:

CHARLES KNIGHT, 90, FLEET STREET.

1851.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »