Ē kainē diathēkē meta hūpomnēmatōn archaiōn: The Revelation of John

Εξώφυλλο
Tēs Typographias Aggelou Aggelidou, 1845
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

άγγελος αγγέλου αγγέλων αγίοις αγίων άδης αι αιδεσιμώτατος αιώνας των αιώνων ακρίδων αλλ άλλοις Αμήν ανθρώπους ανθρώπων Αντιχρίστου απόστολοι Αρμαγεδδών αρνίου αρχιμανδρίτης αστέρας άτε αυ αυτούς αυτώ βασιλείς γάρ γην γης Δαυίδ δηλαδή δηλοί διά διαβόλου διο δρέπανον δώδεκα εδόθη έθνη εθνών είδον είρηται είτε εκκλησίας ενταύθα εντιμότατος Κύριος ενώπιον Ενώχ εξ εξουσίαν επ επτά έσται εστι εστιν ζωής ήκουσα ήλιος ημάς ημίν ημών ήν ής θαλάσση θείας θείον θείου θείων θεόν θεός θεού θεώ θηρίου θρόνου ιδού Ιερουσαλήμ Ιησού Ιησού Χριστού ίνα Ισραήλ Ιωαν καθ καθώς κατ ΚΕΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ κεφαλάς Κορ κόσμου Κυρίου λέγει Ματθ μεγάλη μετ μή μηδε νύν όνομα ότε ού ουδε ούν ουρανού ούτω πανοσιώτατος ιερομ Παρ παρά πνεύμα πνεύματι πνεύματος πρεσβύτερος προ πρωτοσύγκελλος πυρός σατανά συντελείας ταις τας ταύτα ταύτην τί τό τοίς τού τούτο τούτων τώ τώ ουρανώ τών υπό φησι φησιν φωνή Χριστόν Χριστού Χριστώ Ψαλμ ών ώς ώσπερ

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 267 - Ίνα >' ήξουσι και προσκυνήσουσιν1 ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν δτι εγώ ήγάπησά ίο σε. δτι ετήρησάς τον λόγον της υπομονής μου, κάγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελλούσης ερχεσθαι επί της οικουμένης όλης, πειράσαι τους κάτοικοΰντας επί της Μ γης. ζ~' έρχομαι ταχύ·...
Σελίδα 90 - Γθρόνου επί"1 τα πρόσωπα αυτών, και θρόνου αύτοϋ επί προσεκύνησαν τω θεώ, 12 λέγοντες, Αμήν Ή ευλογία και ή δόξα και ή σοφία και ή ευχαριστία και ή τιμή και ή δύναμις και ή ισχύς τω θεώ ημών είς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 13 Και άπεκρίθη είς εκ των πρεσβυτέρων, λέγων μοι...
Σελίδα 99 - Και ό τέταρτος άγγελος έαάλπισεν' και έπλήγη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ϊνα σκοτισϋ-τ} το τρίτον αυτών και ή ημέρα μη φάνη το τρίτον αυτής, και ή νιξ ομοίως. 13 και ϊόον, και ηκονσα ενός άετον πεταμένου εν μεσονρανηματι λέγοντος φωντ]...
Σελίδα 47 - ... έτι· και γράψω έπ' αυτόν το όνομα του Θεοΰ μου, και το όνομα της πόλεως του θεοΰ μου, της καινής Ιερουσαλήμ, η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεοΰ μου, και το όνομα μου το καινόν. 13 ό έχων ους άκουσάτω τί το Πνεύμα λέγει ταΐς εκκλησίαις.
Σελίδα 269 - ... από του Θεοΰ μου, και το όνομα μου το καινόν. 13 ό έχων ους άκουσάτω τί το Πνεύμα λέγει ταΐς εκκλησίαις. ΐ4 ^αί τω άγγελω της Λέν Λαοδικεία εκκλησίας1 γράψον, Τάδε λέγει ό αμήν, ό μάρτυς ό πιστός και αληθινός, ή ΐ5 αρχή της κτίσεως του θεοΰ· Οΐδά σου τα.
Σελίδα 169 - Καϊ άπήλΟεν ό πρώτος, χαί έξέχεε την φιάλην αύτοϋ εις την γί)ν· και έγένετο έλκος χακόν και πονηρόν επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου, και τους προσκυνοΰντας τ?] εΐκόνι αΰτοϋ. , ου τ/ί απηχήσει· (τί; γαρ κα'ι αΓσΟ/,αις τοΓ; ούδίν αΐτθητοΰ πρ·>σ5εθ[Αε'νθ'.ς;) άλλα...
Σελίδα 353 - Και εϊοον ως θάλασσαν υαλίνην μεριιγ^ένην πυρί· χαΐ τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού, και εκ του χαράγματος αυτοϋ, και εκ του αριθμού του ονόματος αϋτοΟ, έστώτας επί την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας κιθάρας του θεοΰ· Μ. «ν ί'αΑίηιν 5ί θά..1αασαιτ β/μαίνειν ηγούμεθα...
Σελίδα 190 - Δια τοΰτο εν μια ήμερα ήξουσιν αί πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λ,ιμός· και εν πυρϊ κατακαυθήσεται· ότι ισχυρός Κύριος 6 θεός, ό κρίνων αυτήν. Άνίπιιινί,ιιαντον, παρχ τίνος τ6 πρ07ταγ(Α
Σελίδα 213 - Λ ί μιτίτά χίλια ίτί). 8 σατανάς έχ τη"ς φυλακής αύτοΰ· καϊ έξελεύσεται πλανη"α^ τα έθνη τα εν ταΐς τέσσαρσι γωνίαις τη"ς γη"ς, τον Γώγ και τον Μαγώγ, συναγαγεϊν αυτούς εις πόλεμον, ων ό αριθμός ως ή άμμος τί)ς θα9 λάσσης.
Σελίδα 63 - Κα£ είδον άγγελον ισχυρόν, κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη· Τίς άξιος εστίν άνοΐξαι το βιβλίον, και λΰσαι 3 τάς σφραγίδας αύτοϋ ; Και ουδείς έδυνατο εν τω ουρανω, ούτε επί τη"ς γί)ς, ούτε ύποκάτω τη"ς γί]ς, 4 άνοΐξαι το βιβλίον, ούτε βλέπειν αύτο'.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας