Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed]

Fair Daphne's dead, and love is now no more

!

[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

FRONTISPIEC F,from the Fourth Pastoral, v. 21, &c.

VIGNETTE, from the Second Pastoral, v. 85.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »