Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

WORK S

OF

SHAKESPEARE:

VOLUME the SECOND,

CONTAINING,

MUCH ADO about NOTHING.
The MERCHANT of VENICE.
LOVE'S LABOUR'S LOST.

AS YOU LIKE IT.
TAMING the SHREW.

LONDON:

Printed for J. and P. Knapton, S.Birt, T.Longman, H. Lintot,
C. Hitch, J. Hodges, J. Brindley, J. and R. Tanfon and
S. Draper, B. Dod, and C. Corbet.

MDCC LII.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »