Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

come

Runum apnette.

Unfolded Mysteries : And ta his rice be- And then his Reign began.

gan. Đone uplıcaneel To seek his heavenly secan.

Country, [pæþæt he nolde. · He then his Procla

tion made, Nænne forlætan.

That he would none

refuse, Đe him ronỒ opeps. Who for the time to Filian polde.

Would follow him, And mið fæstum se

And with a constant Fan.

Mind Fredbe gelestan.

His Salvation com

pleat. Credo in spiritum

Credo in spiritum sansanctum

Etum. Ic baligne gast.

I the Holy Ghost Dihte beluce.

With my fure trust

embrace. Emne spa ecne spa ir.

Who by the Langua

ges of the Nations, Afon gecpeben.

Is made manifest,
Fæser o8de freo

To be equally Eterbearn.

nal Folca gereorsum

With the Father, Ne söng Þ þreo Go- And his only Son : das:

These are not threeGods, Đpipa genemnes.

Under * three several

Names.
Ac is an God. But it is one God,
Gebe ealle haray. All the three Names
Đa ppy naman.

hath. + Epiphanius several times calls the Holy Ghost restov z or endric, the third in Name, as the incomparable Bishop Pearson obferves.

Amy

*

Planc ece.

yece

Đinga genġnum og A mysterious thing, rigefæst.

True, and most con

vincing Ofer side gesceaft.

O'er the Creation wide
Pereba pulbongyfa.

He is the Lord of Hosts,
And Giver of Glory.
Magnificent and Eter-

nal
Sanctam Ecclesiam [a- Sanctam Ecclefiam Ca-
tholicam.

tholicam. Eac ic gelyfe.

I likewise believe, Đæt sýnleofe Gode. That * Spouse beloyed

of God. De þuph ænne ge

The holy Church, þanc.

That with one Mind, Ealoon heria. Doth Praise the Lord, Heofona heah cýning.

Heaven's exalted King, : Her for life.

Here in this Life. Sanctorum Communio- Sanctorum Communio

nem.
Ang ic gemænscipe.

I also believe
Mæpne getreope.

The great Communion
Đinna haligna. Of all thy Saints
Hep for life.

Here in this Life.
Remissionem peccato-. Remisionem peccatorum.

rum.
Lisse ic gelyfe. And I do believe
Leahtra gehpýlces.

The Remiffion

Of each Offence. Lapnis Resuppectio- Carnis Resurrectionem.

[ocr errors]

nem.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

*

Syn Conjux, Sponfa, a Wife, a Spouse, Ephef. v. 22, 23, 31, 32, and Rev. xix. 7, 9.

On þa fophtantis. At the Day of Dread.
Et uitam Eternam. Et vitam Eternam.
Đæp Su ece loc. When Eternal Life
Eallum Sælsest.

Thou doft give to all, Spa her manna geh- As each Man shall here Pylc.

Metode gecpema. His Creator please. Et ego ad te domine cla- * Et ego ad te domine maui y mane oratio

clamavi & mane Oramea pneueniet te. tio mea preveniet te. Ic me to be.

I
my

self to thee,
Ece orihten.

Eternal Lord, mo moogehygge. With full trust of

Mind, Mægne clypose. Have loudly callid, Ano min gebed. And my faithful Prayer Mongena gehpýlc. Fore rýlfne te. Every Morning shall Sodfæst becume.

Before thee come. Uerba mea auribus per-. t Verba mea auribus

cipe domine intellege percipe domine, intelclamorem meum. lige clamorem meum. Pono bu mın onfoh. Receive thou

my

words, Fulopes ealoon. O King of Glory, And mið earum ge

And hear them with hyn.

thy Ears, Ece Spıhten.

Eternal Lord. Intende uoci orationis

Intende voci orationis meæ. rex meus. ]

mee , rex meus,& Deus meus.

Deus meus. Ongyt mine cly

Hearken to my cry punga. Lusum gepeopse.

In words well known: Beheals min gebed.

Behold my SupplicaHol- tion

From

* Psal. lxxxviii. 13.

t Pfv. 1.

#8.3

Holoum mode.

From a faithful Mind, Đu eac min cyning:

For thou art my King, And eac ece Log. And Eternal God. Quoniam ad te opabo

* Quoniam ad te orabo

domine mane exaudies
bomine mane exau-
dies uocem meam. vocem meam.
Fondon ic tode. Because that I to thee,
Ece sjuhten.

Eternal Lord,
Soðum gebeose.

Faithfully pray;
Ano Su symble gehýn.

Do thou always hear
Mopgena gehpýlce. My Voice every Morn.

Mine stefne.
Quoniam non Deus uo- † Quoniam non Deus

lens iniquitatem tu volens iniquitatem tu
es. Mane agstabo ti- eş. Mane adftabo ti-
bi uidebo.

bi & videbo. Ic pe ætstande.

I will stand before

thee, fer on morgen.

Early in the Morning, Ano de sýlfne geseo.

And will look up to

thee, Fordon ic to sobe

For as much as I
pat.

Certainly know
Đau tu unnihone pilc.

That thou O Lord,
Enig orihten. Wilt no unrighteoul-

ness. Edoce me, uias tuas 80- + Edoce me vias tuas, mine notas fac mihi. domine, notas fac mihi, semitas.

& femitas tuas. Dome pegar þine.

The ways of thy

Judgments.
Fise Spıhten. And footsteps of thy

Paths.
And me Sinpa stiga.

Teach me wife Lord.
Stapa eac gelær.
Die

* Di

1

Сс 3

* Pfal. v. 3.

tv. 4.

PSxxv. 3.

Dirige me in ueritate

* Dirige me in veritate tua 1 boce me quia

tua & doce me quia tu es Deus salutaris tu es Deus salutaris meus. J te sustinui meus, & te fuftinui tota die.

tota die. Lepece me on næse.

Direct me with thy

Counsel, And me ricene gelær.

And teach me speedily, Dat ic on þinne sog

That 'I may 'in thy fæstnýrre.

Truth Symble lyfige.

For ever live. Reminiscere miseratio- + Reminiscere miferatio

num Tuapum bomine. num tuarum domine & J misericojidiæ tuæ

mifericordiæ tuæ quæ quæ a seculo sunt. a seculo funt. Per Bu gemyndig.

O be thou mindful Miltsa þinna.

Of all thy Mercies, Đe Su opihten dy

Which thou O Lord dest.

haft done Sý8Bandagas päron. Since the days have

been. Ang bu pislice. And thou wisely hast

, Đas populs geret

The World established. tes.. Delicta iuuentutis meæ Delieta juventutis meæ

ignorantias meas & ignorantias meas ne ne memineris bomine. memineris domine, ses secundum magnam

cundum magnam misemisericordiam tuam ricordiam tuam memor memorestomei Deus. esto mei Deus. Ne geminega þu me. O be not thou too

mindful Minna fýpena. Of my impetuous

Lufts.
Gnamna

Which

* Psal. xxv. 4:

tř.5:

# ř. 6.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »