Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

METHODIST

NEW CONNEXION

MAGAZINE

AND

EVANGELICAL REPOSITORY,

FOR THE YEAR 1845.

VOL. XIII. THIRD SERIES.

VOL. XLVIII. FROM THE COMMENCEMENT,

LONDON:

PUBLISHED BY JOHN BAKEWELL,

AT THE BOOK-ROOM OF THE METHODIST NEW CONNEXION,

No. 80, NEWGATE STREET.

[merged small][merged small][ocr errors]

CONTENTS.

VOL, XIII. THIRD SERIES, 1845.

BIOGRAPHY, OBITUARIES, AND RECENT DEATHS.

111

81, 121

394

1

311

477

191

115

155

31

361, 401, 441

437

155

281

506

191

155

472

395

321

473

41

156

241

-

[ocr errors]

COMMUNICATIONS, ESSAYS, &c.

-

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »