Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Chr.,55.,57.

133 Qu.,30. Chr.,46.

134 Pet.,58.

45 Cai.,55.

46 Pet.,58.
47 Chr.,55.

48 Cai.,49.

49 Jes. 54.

50 S. H. ,53.

51 Trin.,39.,51. Pem.

,51.

52 Trin.,43.

53 Joh.,26. Pem.,47.

Chr.,52.,53.

54 Cai.,46. Qu.,48.
55 Cai.,31. Joh.,30.
56

57 Jes. 52. Cai.,56.
58 Jes.,55.

59 Pet.,51.
60 Chr.,39.
61 Pet.,36.

62 Trin.,52.,54. T.H.
,52.
63 Pet.,51.
64 Trin.,51.
65 Jes. ,54.
66 Pet.,51.
67 S. H.,48.

[blocks in formation]

102

103 Mag.,52.

104 Chr.,47. Cla.,48.
105 Pet.,51.

106 Sid.,45. Chr.,47.
Emm.,47.

107 S. H.,52.
108 Emm. ,57.
109 S. H. ,04.

Cai.

,34. Emm.,39.
110 Qu. ,25. Trin.
,25.,38. Pet. ,39.
Jes.,52. Pem.,42.
111 S. H. ,03. ,18.
Trin. ,25.,44. Cla.
,31.,36.

112 Qu.,29.,37.,26.
Trin. ,27.,33.,36.
,40.,49.,50. Chr.
,44. Pem.,45.
Cath.,58. Emm.
,54. Jes.,52. S. H.
,50. C. C.,58.
113 Emm.,32.
114 Qu.,19.,37.Emm.
,25.,53. Mag.,29.
,32. Cai.,34. Trin.
,37.,38. Pet. ,44.
52.
115 S. H.,48.
116 Qu.,39. Mag.,54.
S. H.,59.
117 Trin.,29.
118 Emm.,22. C. C.
,58.

119 Pet.,45.

120 S. H.,35.,48. Joh.
,37.

138 Trin.,37.,50.,52.
Joh. ,47.

Emm.

,52.,53.,56. Chr.
,50. T. H.,52.

139 Cla.,36.

140 Mag.,49.

141 Cla.,36.

142 Joh.,58. Chr.,58.
143 Trin.,53.,54.
144 Joh.,16. Qu.,30.
Pem.,33.,49. Jes.
,46. Trin.,47.,58.
C. C.,58.

145 Pet.,27.
146 S. H.,36.
147 Chr.,54.

148 Cla.,56.

149 Jes.,20. Qu.,32.
,48. Cath.,35.
S. H.,59.

150 Trin.,40.
151 Pet.,32.,35.
152 Pet.,49.
153 S. H.,55.

154 Jes.,53.

155 Chr.,56.
156 T. H.,52.
157 Joh.,20.

,26.

Emm.

[blocks in formation]

EXERCISES ON BOOK II, p. 113, &c.

1 S. H.,14.,50. Joh. 20 Emm.,56.

,18. Trin.,35. Chr.
,55.

2 Joh.,17.

3 S. H.,16.,59. Trin.
,27. 30. 37. ,47.
,48. Mag. ,31.,43.
Pet.,29. 38. Sid.
,34. Emm. ,21,,27.
,37. ,44. Cai. ,43.
Qu.,37. T. H.,55.
4 Emm. 34. Pem.
,46. Mag.,51.
5 S. H.,03. Joh., 18.
Qu.,21. Trin.,37.
Sid.,42. Chr.,45.
,46.,48.

6 Pet.,52.

7 Pet.,58.

8 Jes.,54.

9 S. H.,50.
10 Cai.,58.
11 Jes.,53.
12 Pet.,25.
3 Chr.,40.

14 Trin.,42.

15 Pet.,37.

16 T. H.,40. ,54.

17 Qu.,37.

18 S. H.,38.

19 Chr.,48.,54. Jes.
,48. Sid.,49. Pet.
,55. Pem.,58.

21

22 Qu.,50.

23 Qu.,24.

24 Chr.,49.

25 S. H.,10.,04. Trin.
,29.
26 Pet.,43.
27 Chr.,49.
28 Qu.,55.

29 Qu.,57.

30 Qu.,51.
31 Mag.,57.
32 Cai.,59.
33 Chr.,57.
34 Cai,44.
35 Joh.,44.

36 Trin.,49. Cai.,57.
37 Joh.,13. Emm.
,25.,36. Trin. .32.
Mag. ,33.,40. Pet.
,52. S. H.,53.
38 Joh. ,21. S. H.
,50. Pet. 54.

39 Joh.,25.

40 Cai.,42.

41 S H.,53.

42 T. H.,58.

43 Joh.,26. Jes.,37.
Mag. ,42.

44 Pet.,44.

45 Emm.,23.,26.,28
,43.,51. Trin.,27.
,44.,49. ,50. Pet.
,30. Mag.,33.,43.
,46.,52. B. S.,38.
C. C.,51. Chr.
.41.,47.,50.

46 Emm. ,28. Sid.

,33. C. C.,39.

47 Joh.,19. Qu.,29.

,30.,48.

48 Chr.,30.

,36.

Emm.

S. H.,45.

Cath. ,52.

49 S. H. ,07. T. H.

,44. Pem.,52. Joh
,41. Trin. ,53.
Emm. ,52. S. H.
,59.

50 Emm.,28,,46.

Trin. 32. Pem.,47.
51 Chr.,51.

52 Pet.,53.

53 Cai.,28.

54

55

56

57 Jes.,58.

58 S. H.,59.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

56 Cla.,56.

57 Emm.,57.
58 Trin.,43
59

60 Trin.,11.
61 Qu.,36.
62 Cai.,44.

63 Jes.,33.

64 Joh.,22.

65 S. H.,29.

66 Joh.,42. Chr.,53.
67 S. H.,25

68 Cai.,43. Emm. 44.
69 Joh.,14. Chr.,26.
C. C.,55.
70 Trin.,29. Sid.,45.
S. H.,50.
71 Jes.,58.

72 Chr.,48. Sid.,52.
73 Trin.,39.

74 S.H.,36. Jes. 57.
75 S.H.,02. Pem.,32.
T. H.,44.
76 Trin.,45.

Qu.

145 S. H.,48.

146 Cath.,58.

,54. Pem. ,50.

[blocks in formation]

Pet.

110 Trin. ,29.,32.,38.
S. H. ,08.
,19.,20.,21. Qu,
,20.,28. Mag.,30.
B.S.,39. Chr.,51.

111 S. H. ,49.
112 Joh.,31.
113 Emm.,28.
114 Joh.,25.

115 S. H.,20. Trin., 22.
,25. Mag.,37. Qu.
,39.

116 S. H.,03.
117 Trin.,20.

118 Jes.,54.

77 S. H. ,04. ,59.
78 Pet.,39. Emm.,56.

119 Cai.,51.
120 Cai.,37.

79 Joh.,30. Cai.,36.
Cla.,46.

121 Cai.,42.

122 Cai.,36.

147 T. H.,54.

148 Cla.

149

150 Jes.,56.

151 Mag.,49.

152 Joh.,18.,19. Qu.
,26.,39. Mag., 29.
Emm. ,30. Pem.
,44.

153 Mag.,35.
154 Cath.,30.

155 Joh. ,34.

156 Trin,26. Pem.,34.

157 C. C.,46.

158 Joh. ,35.

159 Trin.,38. Joh., 19.
Chr.,39. Jes. ,43.
S. H.,42. T. H.
,53.

160 Jes.,38. C.C.,38.
161 Jes.,44.

162 C. C.,33.

163 Pet.,32.
164 C. C.,25.

B. S.

,28. Mag.,45,

165 Cath.,30.
166 Joh.,36
167 C. C.,39.

EXERCISES ON BOOK IV, p. 196, &c.

1 S. H.,08.,12. Chr.
,33. Pet. ,34.,38.
Trin. ,49.

2 Qu.,20. Emm.,27.
Cath.,34. Trin.,44.
Jes. ,46. Ki. 37.
Joh.,57.

3 Qu. ,20,30.,34.
Trin., 29. Emm.,30.
C. C.,35. B.S.,36.
Pem. ,40. ,48.,52.
Jes. 52.

4 Joh. ,16. Pet.,36.
5 Trin.,31.

6 Emm.,24. Qu.,32.

7 Trin. ,37. Jes. ,47.

[blocks in formation]

26 Pem.,29. C.C.,41.

27 Pem.,31.
28 Joh. ,42.
29 Jes.,33.
30 Trin. ,41.
31 Qu.,20.
32 Joh.,30.
33 Joh.,31.
34 Pem. ,29.,35.
35 S. H.,13. Qu.,19.
Emm.,21.,33. B.S.
,26. Cai.,35. Pem.
,36.

36 Jes.,31.
37 Trin.,40.

38 Joh.,18.

39 Joh.,17. Trin.,36.
40 Pet.,25.

41 Qu.,31.

42 Pet.,43.

43 Joh.,25.

44 Trin.,29.

45 Cai.,37.

46 Trin. ,26. Qu.,32.
Chr. ,40. Pem.,49.
47 Trin.,23. Emm.,23.
,32.,36.

48 Emm.,21. Trin., 36.
Pem.,42.

49 Chr.,26.,42.
50 Emm,21.,25.,40.
,45. Chr.,39. Pet.
,35. B. S.,41.

51 Cai.,38. Jes. 49.
52 Trin.,21.

53 Emm.,24.

54 Joh.,18. Jes.,49.
55 Pet.,25.

56 Trin.,37.

EXERCISES ON BOOK VI, p.

9 Pem.,46. T.H.,46.

Jes.,46.

10 Joh.,23.

2 C. C.,31.
Jes.,19. Trin.,32.
,44.

4 Qu.,23. Sid.,34.

C. C.,40.
5 Ki.,45.
6 Pet.,38.
7 Cath.,51.

8 S. H.,50.

[blocks in formation]

57 Trin.,23. Qu.,37.
58 Qu.,21.,26.,36.

59

60 Emm,25. Mag.,42
61 Qu.,26.

62 Cai. 33. B. S.,40.
63 Joh. ,14.,16.,37.
S. H.,44.

64 Sid.,29. Qu.,43.
65 Trin.,31.

66 C. C.,38.
67 Chr.,32.
68 C. C.,44.
69 Qu.,44.

70 Cath.,30. Mag.,33.
,37.
71 Cai.,40.

72 Sid.,38. Trin.,39.
73 Cai.,41.

74 Trin.,33.

75 C. C.,24.

76 Trin. 22. B. S.,27.

77 Trin.,36.
78 Jes.,19. Trin.,22.
,25.,27. Qu.,35.
Pem.,37. Mag.,45.
79 Qu.,31.,40.
Trin.,42.

80 Jes.,38.

81 Trin.,27. Mag.,43.
82 Cai.,38.
83 Trin.,19.
84 Trin.,24.

85 Joh.,25.

86 S.H.,03. Trin.,24.
,30. Qu.,31.,35.
Cai.,35.

302, &c.

16 Cai.,31.

17 Trin.

18 Qu.,38. Chr.,43.
Trin. ,33. ,44.

19 Emm.,23.,30. B.S.
,29.

20 Chr.,36.

21 Joh.,20.

22 Joh.,15.

23 Joh.,14. Trin., 27.

[blocks in formation]

; Book I. 1s.

27 Qu.,35.

28 Qu.,54.

29 Qu.,24.
30 Pem.,53.
31 Trin..11.
Jes..19.
,23.,26. C
Pem.,32.
Cai.,33. From

32 Joh.,26.
33 Qu.,48.

34 Pet.,28. .35.
35 Joh.,19.
36 Cai.,36.

37 Joh.,26.

38 Joh.,15. C.C.T

39 Trin. ,25.

40 Joh.,17.

41 Joh.,42.

42 mm.,47.

43 Pet.,25.
44 Trin.,38.
45 Joh,21
46 Pet.,32.
47 Joh,50.
48 Joh. .14.

49 Qu.36.
50 Qu.,25.
51 Pet. 54.

52 Cai.,44.
53 Joh.,15.
54 Chr.,41.

[blocks in formation]

xcellence of
nternational

Principal Gram-
om the Deposi-
ional Board of
of Education at
nese Editions of
Bengal."

trical literature
Trinity College,

Que appreciation
ice with its his-
e Science. The
t of the ancient
Schools, cannot
ginal purity."-
ntal Philosophy

at service to the
ext-book for my
he Mathematical
Reader in Ex-
Vadham College,

id had for some-
-, by Mr. Robert
de most others,
ner of arranging
form, and it is at
open. The duo-
id, with Deduc-
ok, now renders
Mathematics.".
e Royal Military
Secretary of the
itary Academy,

spirit of Euclid's
ing the syllogism
ns, each, for the
therefore seen at
dvantage of Mr.
give it a claim to
ts only merit.”—

hem [the Geome-
pted to improve
exercises, indeed,
ge-viewed either

75.

at length, in the
eys,' as generally
just so much (and
tutor to his pupil.
ical tutorship."—

o our own younger

are acquainted."-

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »