Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE BARDIAD,

A poem;

IN TWO CANTOS.

BY CHARLES BURTON, LL. B.

SECOND EDITION.

WITH NOTES AND ILLUSTRATIONS.

Καλόν άκουέμεν εστίν αοιδού
Tοίου δ' οιος ο δ' έστι θεοίς εναλίγκιος αυτήν.

Hom. Odyss. I. 370, 371.

Poetæ quod piè et justè dixerunt, recipit Plato;

Quæ, minus rectè, detestatur.

BESSAR. CAR. IN CAL. Plat. I. 1. c. 8.

London:

SOLD BY LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN;

AND BY J. GLEAVE, DEANSGATE, MANCHESTER.

1823.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Preface.

The following Poem, which appeared, at first, as an Ode, has been amplified so much beyond it's original form, that to change it's Title has become indispensable. Its design, however, is the same; namely, to descant upon the use and abuse of Poetry. The abstract nature of Poetry is developed; the various sources of it's inspiration are exhibited ; and Poets of eminence, in it's different departments, both ancient and modern, foreign and vernacular, are introduced, in the class to which they appear properly to belong. Brief allusions are frequently made to leading biographical circumstances of the lives of the most illustrious; connected with critical animadversions upon their writings. In the classification, the place assigned to each, has been determined by what was deemed the peculiar and prevailing fort of the author, or

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »