Εικόνες σελίδας
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

sTRAITS SETTLEMENTS. , Federated Malay States. 1923 Wmkd. Multiple Crown and Script C. A. Perf. 14.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

131 "UNIS. 1923 Stamps of 1906 Surcharged in Red or Black :10 =

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

The surcharge on Nos, 273 and 274 has a thick

61. A4 1c black 62 A7 (a) 34pi on 3.8pi orange brown bar between the numeral and “Mark.” Cat. Cat. Net Cat. Cat. Net No. Price Price No. Price Price 51 1866 2c orange . . . . . .50 .30 | *145 & 4 lc on $3 green 54 1869 12c lilac . . . . . . . 2.50 1.50 and black . . . . .30 .20 72 1876 le slate . . . . . . . . .15 .10 | * 146 4% 1c on $4 green 73 * * 2c orange . . . . . . .15 .10 and black . . . . .75 .50 76 44 8c rose . . . . . . . . .60 .40 | *156 1901-03 2c vio 1 et and 113 1889 2c lilac . . . . . . . . . 40 .30 black on red . . .15 .10 .# * 91 : # - - - - - - d .50 .35 * 160 1905 1c gray green . . .12 .08 - o' all is 10 175 1907 5c blue . . . . . . .10 .06 134 “ 8c lilac and rose .30 .20 ‘19, 1922 is brown and *143 1890 lc on $1 green - red violet . . . . .08 .06 and black .25 .15 *196 * * 12c orange and *144 * * 1c on $2 green | violet . . . . . . . . .24 .20 - and black .... 30 20 402 1918 2c scarlet ..... .10 .08

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][graphic][graphic][graphic][ocr errors][ocr errors]

S C OTT'S MO N T H L Y J O U R N A L IIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Cat. Net

Price Price

.15 - 10

. . . . .15 - 10

1894 10c red brown and black . . . . .75 .60 1894 25c yellow orange and black . .25 .20 1894 50c green and black . . . . . . . . . .25 .20 1894 lf lilac and black . . . . . . . . . . 1.00 .75 1894 10c greenish blue . . . . . . . . . . . .15 .10 1909 10c rose and black . . . . . . . . . . . .25 .20 1920 500 (d) deep green . . . . . . . . . . . .20 .15 1920 600 (d) violet . . . . . . . . . . . . . . . .30 .20 1908-10 2%p ultramarine . . . . . . . . . . . . 12 .08 1908-10 3p violet on yellow . . . . . . . . .12 .08 1906 1 gld. dull violet . . . . . . . . . . . .12 .08 1912-14 50c green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .06 1912-14 1 gld. brown . . . . . . . . . . . . . . . .25 .18 1908 10c ochre and black . . . . . . . . .20 - 12 1908 20c green and black . . . . . . . . . .15 .08 1908 1S black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . 12 1920 5m yellow, blue and black. . . .15 .10 1901 40L dark brown . . . . . . . . . . . . .10 .08 1917 5L on 25L pale blue . . . . . . . . .10 .08 1917 5L on 50L dark blue . . . . . . . . .15 - 10 1917 1L on 50L violet . . . . . . . . . . . 15 .10 - .40 .30

1882 10c gray violet and green . . . . .10 .08 1882 20c yellow and green . . . . . . . . .10 .08 1918 1p 50c dark blue . . . . . . . . . . . . .10 .08 1922 12% c on 5p brown and green . .07 .05

133

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

SCOTT’S MONTHLY JOURNAL IllIllIIIllllIIllIIllIllIIIllllIllIIIllIllIllllllIllllIllIIIllIllIllllllIllIllllllIllIIIllIllIllIIIIIllIllllIllllIllIIIllIIIllIIIllIIIIllllIIIllIIIllIIIIllIIllIllllIllllIIIIIIllIllllIllllIllIllllllIllIllllIIIIlllllllllllllllllllllll

134

“An opportunity to fill in spaces in the New National Album”

[merged small][merged small][ocr errors]

2475 2478 2486 2490 2492 2494 2495 2496 2504 2506 2510 2512 2516 2522 2524 2531 2533 2536 2539 2546

2547 2549 2551 2554 2556 2563

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CUT SQUARE OR ENTIRE, ALL UNUSED

AT SUMMER PRICES

Cat. Net Price Price pink on White . . . . ..$ .40 $ .20

green . . . . . . . . . . . . .. .25 .12

brown . . . . . . . . . . . .. .25 .12

blue, Die B . . . . . . . .. .06 .03

green, Die B . . . . . . .. .10 .05 red, Die A...........75 .38 green, Die A . . . . . . .. .85 .43

green, Die B . . . . . . .. .75 .38

blue, Die B . . . . . . . .. .10 .05

green, Die B . . . . . . .. .15 .08

blue, Die B . . . . . . . .. .30 .15

blue, Die B . . . . . . . .. .08 .04 vermilion, Die C2...1.50 .75 blue. Die .25 .12 red on white . . . . . . .. .l5- .08 red on white........ .10 .05 red on fawn.... .15 .08 green, Die .15 .08 green, Die B . . . . . . .. .15 .08 green, Die A . . . . . . .. .20 .10 red on fawn . . . . . . .. .25 .12 brown on white..... .10 .05 brown, Die A . . . . . .. .08 .04 brow11, Die A . . . . . .. .10 .05 brown, Die A . . . . . .. .10 .05 brown, Die A . . . . . .. .15 .08 green, Die .40 .20 black . . . . . . . . . . . . . . .2.50 1.25 blue, Die B . . . . . . . .. .10 .05 green, Die B . . . . . . .. .40 .20 carmine on manila...7.00 3.50 carmine on amber

manila . ..........7.00 3.50 blue . . . . . . . . . . . . . . .. .03 .02 green, Die B . . . . . . .. .08 .04 blue, Die .15 .08 blue . . . . . . . . . . . . . . .. .05 .03 green, Die B . . . . . . .. .08 .04 carmine . . . . . . . . . . .. .25 .12

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Cat. Net.

Price Price lake . . . . . . . . . . . . . . .. .25 .12 green, Die B . . . . . . .. .10 .05 lake . . . . . . . . . . . . . . .. .25 .12 blue on manila . . . . .. .05 .03 blue on amber manila .06 .03 green, Die B . . . . . . .. .08 .04

deep blue . . . . . . . . .. .05 .03

violet . . . . . . . . . . . . .. .08 .04

chocolate . . . . . . . . .. .20 .10

dark blue . . . . . . . . . .. .25 .12

green . . . . . . . . . . . . .. .04 .02

carmine, Die A . . . . .. .08 .04

green . . . . . . . . . . . . .. .04 .02 carmine, Die .25 .12 carmine, Die B . . . . .. .06 .03 brown, Die A . . . . . .. .15 .08 green . . . . . . . . . . . . .. .04 .02 carmine on buff,

Die B . . . . . . . . . . .. .06 .03 carmine on blue,

Die B . . . . . . . . . . .. .06 .03

carmine . . . . . . . . . . .. .05 .03

chocolate . . . . . . . . . .. .12 .06

green . . . . . . . . . . . . . .. .03 .02

chocolate . . . . . . . . . .. .15 .07

blue . . . . . . . . . . . . . . .. .18 .09

green on blue . . . . . .. .04 .02 green on manila. . . .. .04 .02 carmine on amber... .08 .04 carmine on buff. . . .. .10 .05 carmine on blue..... .08 .04 brown red . . . . . . . . .. .06 .04 carmine . . . . . . . . . . .. .05 .03 carmine on amber... .05 .04 brown red on buff... .l0~ .05 brown red on blue.. .10 .05 on 3c violet on buFf.. .15 .08 on 3c violet on blue. .15‘ .08

We can supply a Set of One each of the above Cataloging at $29.19

Either cut square or entire at $14.00 net

SCQTT'S MONTHLY JOURNAL 135 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll

CUBA

A tremendous lot of these have just come on the market. Time will tell if these prices are bargains or not.

[merged small][ocr errors][graphic][ocr errors]

241 1910 3c violet & blue. .05 .01 One each of the eight varieties for 20c

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »