Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ATTRACTIVE STAMPS
AT BARGAIN PRICES

*Indicates Unused

Cat. - Cat. Net No. Price Price 89 Abyssinia 1909 1g green and orange . . . . . . . $0.15 $0.10 210 Afghanistan 1917 1 ab. light red . . . . . . . . . . . . . . .25 .15 217 * * 1921 10 (1 ab) rose . . . . . . . . . . . . . . . .25 .15

[ocr errors]

*282 Argentine Republic 1920 12c green and blue . . . . . . . . . . .35 .25 *283 44 4. 1920 5c gray blue . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .08 *102 Bahamas 1917 5p orange and black . . . . . . . .60 40 *107 Barbados 1906 1p black, green and blue . . . . .20 15

34 Bermuda 1906 2%p blue and brown. . . . . . . . . .85 .50

38 44 1909-10 2%p ultramarine . . . . . . . . . . . . .65 .40 *41 Bosnia 1906 45h brown red . . . . . . . . . . . . . . .12 .08 *43 * * 1906 1k brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 .10 +44 * * 1906 2k bronze green . . . . . . . . . . . .30 .20 *45 * { 1906 5k dull blue . . . . . . . . . . . . . . . .50 .30 *228 Brazil 1920 1000r claret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 .25 *231 * * 1920 100r red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 .10 *14 Brunei 1907 2c red and black . . . . . . . . . . . 25 .20

*72 Bulgaria 1902 15c blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

S C OTT'S MO N T H L Y J O U R N A L IIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Cat. Net

Price Price

.15 - 10

. . . . .15 - 10

1894 10c red brown and black . . . . .75 .60 1894 25c yellow orange and black . .25 .20 1894 50c green and black . . . . . . . . . .25 .20 1894 lf lilac and black . . . . . . . . . . 1.00 .75 1894 10c greenish blue . . . . . . . . . . . .15 .10 1909 10c rose and black . . . . . . . . . . . .25 .20 1920 500 (d) deep green . . . . . . . . . . . .20 .15 1920 600 (d) violet . . . . . . . . . . . . . . . .30 .20 1908-10 2%p ultramarine . . . . . . . . . . . . 12 .08 1908-10 3p violet on yellow . . . . . . . . .12 .08 1906 1 gld. dull violet . . . . . . . . . . . .12 .08 1912-14 50c green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .06 1912-14 1 gld. brown . . . . . . . . . . . . . . . .25 .18 1908 10c ochre and black . . . . . . . . .20 - 12 1908 20c green and black . . . . . . . . . .15 .08 1908 1S black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . 12 1920 5m yellow, blue and black. . . .15 .10 1901 40L dark brown . . . . . . . . . . . . .10 .08 1917 5L on 25L pale blue . . . . . . . . .10 .08 1917 5L on 50L dark blue . . . . . . . . .15 - 10 1917 1L on 50L violet . . . . . . . . . . . 15 .10 - .40 .30

1882 10c gray violet and green . . . . .10 .08 1882 20c yellow and green . . . . . . . . .10 .08 1918 1p 50c dark blue . . . . . . . . . . . . .10 .08 1922 12% c on 5p brown and green . .07 .05

133

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

134 S C OT T'S MO N T H L Y J O U R N A L

IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiliili

CUT SQUARE OR ENTIRE, ALL UNUSED
AT SUMMER PRICES

“An opportunity to fill in spaces in the New National Album”

Cat. Cat. Net Cat. Cat. Net. No. Price Price Net. Price Price 2350 3c pink on white . . . . . . $ 40 $ 20 2563a 4c lake . . . . . . . . . . . . . . . . .25 .12 2389 3c green . . . . . . . . . . . . . . .25 .12 2568 2c green, Die B. . . . . . . . .10 .05 2397 2c brown . . . . . . . . . . . . . .25 .12 2569a 4c lake . . . . . . . . . . . . . . . . .25 .12 2400 1 c blue, Die B. . . . . . . . . .06 .03 || 2573 1C blue on manila. . . . . . .05 .03 2407 3c green, Die B. . . . . . . . .10 .05 2579 1c blue on amber manila 06 03 2421 3c red, Die A. . . . . . . . . . .75 .38 2581 2c green, Die B. . . . . . . . .08 .04 2422 3c green, Die A. . . . . . . . .85 .43 2585 1c deep blue . . . . . . . . . . .05 .03 2423 3c green, Die B. . . . . . . . .75 .38 2586 2c violet . . . . . . . . . . . . . . .08 .04 2420 1c blue, Die B. . . . . . . . . .10 .05 2587 5c chocolate . . . . . . . . . . .20 - 10 2436 3c green, Die B . . . . . . . . .15 .08 || 2592 1c dark blue . . . . . . . . . . . .25 .12 2448 5c blue, Die B. . . . . . . . . .30 .15 2595 1c green . . . . . . . . . . . . . . .04 .02 2466 1c blue, Die B. . . . . . . . . .08 04 || 2596 2c carmine, Die A. . . . . . .08 .04 2475 2c vermilion, Die C2. . . 1.50 .75 2603 1c green . . . . . . . . . . . . . . .04 .02 2478 1 c blue, Die B. . . . . . . . . .25 .12 2604 2c carmine, Die A. . . . . . .25 - 12 2486 2c red on white . . . . . . . . .15 .08 || 2005 2c carmine, Die B. . . . . . .06 .03 2490 2c red on white . . . . . . . . .10 .05 2606 4c brown, Die A. . . . . . . .15 .08 2492 2c red on fawn . . . . . . . . .15 .08 || 2609 1c green . . . . . . . . . . . . . . .04 .02 2494 4c green, Die A. . . . . . . . .15 .08 2611 2c carmine on buff, 2495 4c green, Die B. . . . . . . . .15 .08 Die B . . . . . . . . . . . . .06 .03 2496 4c green, Die A. . . . . . . . .20 .10 2614 2c carmine on blue, 2504 2c red on fawn . . . . . . . . .25 . 12 Die B . . . . . . . . . . . . .06 .03 2506 2c brown on white. . . . . .10 05 26.17 2c carmine . . . . . . . . . . . . .05 .03 2510 2c brown, Die A. . . . . . . .08 04 2618 4c chocolate . . . . . . . . . . . .12 .06 2512 2c brown, Die A. . . . . . . .10 .05 2620 1c green . . . . . . . . . . . . . . . .03 .02 2516 2c brown, Die A. . . . . . . .10 .05 2622 4c chocolate . . . . . . . . . . . .15 .07 2522 2c brown, Die A. . . . . . . .15 .08 2623 5c blue . . . . . . . . . . . . . . . . .18 .09 2524 4c green, Die A. . . . . . . .40 .20 2626 1c green on blue. . . . . . . .04 .02 2531 30c black . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 1.25 2628 1c green on manila. . . . . .04 .02 25.33 1c blue, Die B . . . . . . . . . :10 05 2630 2c carmine on amber. . . .08 04 25.36 4c green, Die B . . . . . . . . * 2" | 2631 2c carmine on buff. . . . . .10 .05 25.39 90c carmine on manila....7.00 3.50 2632 2c carmine on blue . . . . . .08 04 2540 90s carming on amber 2634 2c brown red . . . . . . . . . . .06 .04 manila . . . . . . . . . . .7.00 3.50 2635 2c carmine . . . . . . . . . . . . .05 .03 2547 1c blue . . . . . . . . . . . . . . . . .03 .02 9 - 2549 2c green, Die B. . . . . . . . .08 04 2640 2c carmine on amber. . . .05 .04 2551 5c blue, Die A. . . . . . . . . .15 .08 2644 2c brown red on buff. . . .10 .05 2554 lc blue . . . . . . . . . . . . . . . . .05 .03 2649 2t brown red on blue. . .10 .05 2556 2c green, Die B. . . . . . . . 08 04 2697 2c on 3c violet on buff... .15 .08 2563 4c carmine . . . . . . . . . . . . .25 .12 2698 2c on 3c violet on blue. .15' 08

We can supply a Set of One each of the above Cataloging at $29.19 Either cut square or entire at $14.00 net

S C OT T'S MO N T H L Y J O U R N A L 135

IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CUBA

A tremendous lot of these have just come on the market. Time will tell if these prices are bargains or not.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

2.41 1910 3c violet & blue. .05 .01 One each of the eight varieties for 20c

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Orange . . . . . .50 .35 let . . . . . . . . . .20 .12

[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »