Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

FRUITS AND FARINACEA

THE PROPER FOOD OF MAN.

THE

PROPER FOOD OF MAN;

BEING AN ATTEMPT TO PROVE, FROM HISTORY, ANATOMY,

PHYSIOLOGY, AND CHEMISTRY,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis Corpora. Sunt fruges: sunt deducentia ramos Pondere poma suo, tumidæque in vitibus uvæ : Sunt herba dulces: sunt, quæ mitescere flamma Mollirique queant.-OVIDIDY.

COULTAS, PRINTER, YORK.

TO

WILLIAM LAMBE, Esq., M.D.,

و

FELLOW OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS.

Dear Sir,

I cannot more appropriately dedicate this volume, than to one who has manifested such talent, zeal, and perseverance in the defence of a Fruit and Farinaceous Diet.

That you may long continue to enjoy the health and happiness which have hitherto been the reward of your simple and natural mode of living, is the fervent wish of

Yours sincerely,

JOHN SMITH,

MALTON, June 12, 1815.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »