Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The second enumeration took place in 1800. It gave the following results,

CENSUS OF 1800.

States and
Whites.

Blacks. Grand
Territories
Males.

Females.

Free, Slaves. Total.
Under 10. 10–15. 16-25. 26–44. 45 and over. Total. Under 10. 10--15. 16-25, 26-44. 45 andover. Total.
Maine
27,970 12,305 12,900 15,318 8,339 76,832 26,899 11,338 13,295 14,496 8,041 74,069 818

151,719
Massachusetts 63,646 32,507 37,905 39,729 31,348 205,135' 60,920 30,674 40,491 43,833 85,340 211,258 6,452

422,845
Total Mass. 91,616 44,812 50,805 55,047 39,687 281,967 87,819 42,012 53,786 58,329 49,381 285,327, 7,270

574,564
N Hampshire 30,694 14,881 16,379 17,589 11,715 91,258 29,871 14,199 17,159 18,381 12,142 91,740 852

8 183,858
Vermont 29,420 12,046 13,242 16,544 8,076 79,328 28,272 11,366 12,606 15,287 3,049 74,580

557

154,465
Rhode Island 9,945 5,352 5,8895,785 4,887 31,858 9,524 5,026 6,463 6,919 5,648 33,580 S,304

S80

69,122
Connecticut 37,946 19,408 21,683 23,180 18,976 121,193 35,736 18,218 23,561 25,186 20,827 123,528 5,330

951 251,002
New-York 100,097 44,273 49,275 61,594 31,855 287,094 95,473 39,872 48,116 56,411 28,651 268,523 10,374 20,614 586,050
New-Jersey, 33,980 35,859 16,301 19,956 12,629 98,725 32,622 14,827 17,018 19,533 11,600 95,600 4,402 12,422 211,149
Pennsylvania 103,226 46,061 54,262 59,833 38,585 301,467 99,624 43,789 53,974 53,846 33,395 284 628, 14,564 1,706 602,545
Delaware 8,250 4,437 5,121 5,012 2,213 25,033 7,628 4,277 5,543 4,989 2,390 24,819 8,268

6,153 64,273
Atlantic
States of 445,174 207,129 232,957 264,040 168,623 1,317,923 426,569 193,580 238,220 258,873 165,083 1,282,325 54,921 42,234 2,697,023
the North
Michigan
92 41 68 88 40 329 74 38 42 36 15 205, 14

S 551
Illinois
41 17 23 24 10 115 37

16 7 93 5

2 215 Ohio 9,362 3,647 4,636 4,839 1,955 24,433 8,644 8,353 3,861 3,342 1,395 20,595 337

45,365 Indiana 854 347 466 645 262 2,574 791 280

424

399 115 2,003 163 195 4,875 Western States 4,052 5,193 5,590 2,267 27,451 9,546 3,685 4,346 3,787 1,532 22,896

140 61,006 Total North-2

era States

14

19

of the North 10,349

5191

:} 455,523 211,181 298,150 269,630 170,890 1,945,874,436,115 197,265 242,566 262,660 166,615 1,305,221) 55,440 42,374 2,748,034

CENSUS OF 1800, CONTINUED.

Whites.

Blacks.
States and

Grand
Territories.
Males.

Females,

Free. Slaves.

Total.
Under 10. 10-15. 16-25. 26–44. 45 and over. Total. Under 10. 10-15. 16-25. 26-44. 45 and over. Total.
Maryland 35,852 17,392 21,234 22,778 13,394 110,650, 33,796 16,437 22,367 21,170 11,906 105,676 19,587 105,635 341,548

671
Columbia Dist. 1,588

1,178 1,332 539 5,308 1,577 663 1,027 1,028 463

783

14,393
4,758

3,244
Virginia 92,438 40,500 48,708 50,262 30,221 262,129 87,323 38,835 50,730 47,810 27,453 252,151| 20,124 345,796 880,200
North-Carolina 63,118 27,073 S1,560 31,209 18,688 171,648 59,074 25,874 32,989 30,665 17,514 166,1161 7,043 193,296 478,103
South-Carolina 37,411 16,156 17,761 19,344 10,244 100,916 34,664 15,857 18,145 17,236 9,437 95,3991 3,185 146,151 345,591
Georgia 19,841 8,469 9,787 10,914 4,957 53,968 18,407 7,914 9,243 8,835 3,894 48,299 1,019 59,404 162,684
Atlantic
States of 250,248 110,261 130,228 135,839 78,043 704,619 294,841 105,580 134,501 126,744 70,667 672,333 51,741 791,7262,220,419
the South
Ken'ucky $7,274 14,045 15,705 17,699 9,233 99,956 34,949 19,433 15,524 14,934 7,075 85,915 741 40,343 220,959
Tennessee 19,227 7,194 8,282 8,352 4,125 47,180 18,450 7,042 8,554 6,992 3,491 44,529 309 13,584 105,602
Missisippi Ter. 999 356 482 780 290 2,907 953 376

426
352
165

3,489
2,272
182

8,850
Western
States of

?

57,500 21,595 24,469 26,831 13,648 144,043 54,352 20,851 24,430 22,352 10,731 132,716 1,232 59,216 395,411 the Souih S

805,049 52,978 850,942 2,555,830 ern States

848,662 289,193 126,431 158,931 149,096 81,398 Grand Total 763,271 348,037 392,847 432,300 262,587 2,194,036 725,998 323,696 401,497 411,756 248,013 2,110,270 108,413 893,316|5,303,864

Total Soavelio } 307,748 181,856, 154,697 162,670 91,691

It gave the following results.

Thathim enumeration took place in 1810.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

50,0 SO. 30

Tbe third enumeration took place in 1810. It gave the following results.

CENSUS OF 1810.

States and
Whites.

Blacks.

Grand
Territories.
Males.

Females.

Free. Slaves.

Total.
Under 10. 10-15. 16-25. 26–44. 45 and over. Total. Under 10. 10-15. 16-25. 26-44. 45andover. Total.
Maine 41,273 18,463 20,403 22,079 13,291 115,509 39,131 17,827 21,290 21,464 12,515 112,227 969

228,705
Massachusetts 68,930 94,964 45,018 45,854 34,976 229,742 66,881 33,191 46,366 49,229 39,894 235,561 6,737

472,040
Total Mass. 110,203 53,427 65,421 67,933 48,267 345,251 106,012 51,018 67,656 70,693 52,409 347,788

7,706

700,745 N. Hampshire 34,284 17,840 18,865 20,531 14,462 105,982 32,313 17,259 20,792 21,940 15,204 107,508 970

214,460 Vermont 38,082 18,347 19,678 20,791 13,055 109,951 36,621 17,341 20,983 20,792 11,457 107,194 750

217,895
Rhode Island 10,735 5,554 7,250 6,765 5,439 35,743 10,555 5,389 7,520 7,635 6,372 37,471 3,6091

108 76,931
Connecticut 37,812 20,498 23,880 29,699 20,484 126,378 35,913 18,931 24,973 26,293 22,696 128,806 6,453 310 261,942
New-York 165,933 73,702 85,779 94,882 59,985 474,281 157,945 68,811 85,139 85,805 46,718 444,418 25,333 15,017 959 049
New Jersey

37,814 18,914 21,231 21,394 16,004 115,351 36,062 17,787 21,194 21,359 15,109 111,511 7,843 10,851 245,562
Pennsylvania 138,464 62,606 74,203 74,193 52,100 401,566|131,769 60,943 75,960 70,826 45,740 385,238 22,492 795 810,091
Delaware 9,632 4,480
5,150 5,866 2,878 28,006 9,041 4,370 5,541 5,527 2,876

27,355 13,136 4,177) 72,674
Atlantic
States of 582,959 275,368 321,457 336,054 226,672 1,742,510 556,231 261,849 329,758 330,870 218,581 1,697,289 88,292 31,2583,559,349
the North
Indiana 4,923 1,922 2,284 2,316 1,125 12,570 4,555 1,863 2,228 1,880 794 11,320 393

2371 24,520
Illinois
2,266 945 1,274
1,339 556 6,380 2,019 791 1,053 894 364 5,121 613

168 12,282
Michigan

800
351
763 340 2,837 640

368 311 190

1,781 120 24 4,762
Ohio
46,623 18,119 20,189 22,761 11,965 119,657 44,192 16,869 19,990 19,436 8,717 109,204 1,899

230,760
Western States

of the North 54,612 21,337 24,330 27,179 13,986 141,444 51,406 19,855 23,639 22,521 10,005 127,426 3,025 429 272,324
Total North-

[graphic]
[ocr errors]

een States } 637,571 296,705 345,787 969,293 240,658 1,889,954607,697 281,704 853,897 853,591 228,586 1,824,715 91,317 31,6873,831,678

[graphic]

1.73

10.17

BO,501

The following abstract exhibits the amount of the white, black, and total population of the union, at the three national enume.
rations.

Abstract of the population of the union in 1790, 1800, and 1810.
States and Territories.

1790.

1800. Whites. Blacks. Total. W bites,

1810.

Blacks. Total. Whites. Blacks.
Maine
96,002 538 96,540 150,901 818

Total.

151,719 227,736 969 Massachusetts 373,324 5,463 378,787 416,393

6,452 422,845

228,705

465,303 6,737 472,040
Total Massachusetts 469,326 6,001 475,327 567,294 7,270 574,564 693,039
New-Hampshire
141,097 788 141,885

7,706
182,998 860 183,858

700,745 213,490

970
Vermont

85,268 271
85,539 153,908 557

214,460

1 54,465 217.145 750
Rhode Island
64.470 4,355 68,825 65,438 3,684

217,895
69,122
73,214

3,717 Connecticut

232,374 5,572

237,946 244,721

76,931

6,281 251,002 255,179 6,763 New-York 314,142 25,978 340,120 555,617

261,942

30,988 586,605 9.8,699 40,350
New Jersey
169,954 14,185 184,139 194,325 16,824

959,049

211,149 226,868
Pennsylvania
424,099 10,274 434,373

245,562

18,694
586,095

16,270 602,365 786,804 · 23,287
Delaware

59,096
46,310 12,786

810,091 49,852 34,421

64,273

55,361 17,313 72,674
Atlantic States of the North 1,947,040 80,210

2,027,250 2,600,248 97,155 2,697,403 3,439,799 119,550 3,559,349
Michigan

534
17
551
4,618

144

4,762 Illinois

208

7

215 11,503 781 12,282 Onio

45,028 337 45,365 228.861

1,899 230,760 Indiana

4,577 298 4,875 23,890

630

24,520 Western States of the North

50,347 659

51,006 268,870 3,454 272,324 Total Northern States 1,947,040 80,210 2,027,250 2,650,595 97,814 2,748,409

2,748,409 | 3,708,669 123,004 3,831,673

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »