Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Total Southern States

1,225,080 676,998 1,902,078 1,653,711

903,915 2,557,626 | 2,153,424 1,254,806 3,408,230 3,172,120 757,208 3,929,328 | 4,304,306 1,001,729 5,306,035 | 5,863,093 1,377,810 7,239,903

Grand Total

17,2327

76,550

3:15,07

Actual Increase.

The following abstract exbibits the actual and proportional increase of the white, black, and total population of the union in cacis
period of 10 years that intervened between tie three national enumerations.

Abstract of the increase of population since 1790.
States and Territories.

Increase per cent.
First 10 years--1790-1800.

Second 10 years-1800—1810.

First 10 years—1790–1800 Second 10 years-1800--1810.

Blacks. Total. Whites. Blacks. Total. Whites.
Maine

54,899

55,179 76,835 151 76,986 57.2 52.0 57 2. 50.9 10.4 50.7 Massachusetts

43,069 989 44,058 48,910 285 49,195 11:4 18.0 11.5 11.7 4.4 11.6

Whites.

Blecks.

Total.

Whites.

Blacks.

Total.

Total Massachusetts
New Hampshire
Vermont
Rhode Island
Connecticut
New-York
New Jersey
Pennsylvania
Delaware

97,968
41,901
68,640

968
12,347
241,475

24,371
161,996

3,542

1,269

72
286
-671

709
5,010
2,639
5,996
1,635

99,237 125,745
41,973 30,492
68,926 63,237
297

7,776
13,056 10,458
246,485 363,082

27,010 32,543
167,992 200,709
5,177

5,509

436
110
193

33
482
9,362
1,870
7,017
2,892

126,181 21:3 212 21:3

30,602 29.6 9.1 29 61
63,430 80.5 105.5 80.5

7,809 1.5 -13.0 0.4
10,940 5.3 12:7 5.5
372,444 76-7 19.2 72.0

34,413 14.4 11.5 143
207,726 38.2 58.6 38.6
8,401

7.6 13.5 8.71

22 1
16.6
41.1.
11.8

4.3
65 5
16.7
34:3
11.0

6.0
12.7
34.6
0.9

7.6
30.2
11.1
43:1
20.0

21.9
16-6
41.0
11.4

4.3
63.6
16.3
34 4
13.0

Atlantic States of the North 653,208

16,945

670,153 839,551 22,395

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Michigan
Illinois
Ohio
Indiana

534

208
45,028
4,577

17

7
337
298

551

215
45,365
4,8751

4,084 11,296 183,833 19,313

127 774 1,562 332

[merged small][merged small][ocr errors]

Western States of the North 50,347

659

51,006 218,516

2,795

221,311

434.0

425.6

433.8

Total Northern States

703,555 17,604

721,1591,058,074 25,199 1,083,2571 36.1 21.935-5

25.7

39.3

Abstract, &c. continued.

[blocks in formation]

Actual (pcrease.

Increase per cent. First 10 years-1790-1800.

Second 10 years--1800-1810. First 10 yenrs--1790-1800. Second 10 years-1800-1810. Whites. Blacks. Total Whites. Blacks.

Total.

Whites. Blacks. Total. Whites. Blacks. Total.
7,677 14,143 21,820 18,791 20,207 38,998) 3.6 12.8 6.8 80 16:1 11.4
10,066 4,027 14,093 6,013 3,917

9,930

59.7 97.2 700 72,163 60,427 132,5901 37,254 57,168 94,422 16:3

19.4 17.6

7.2

15.8 10.7
49,560 34,792 84,352 38,646 38,751 77,397 17.0 33.0 21:41

11.4

27.6 16.2
56,077 40,441 96,518 17,941 51,583 69,524 40.0 37.0 38 6

91 34.5 20:1 49,375 30,761 80,136 43,153 46,596 89,749f 93.6 103.7 97.01 42.2 77.1

55.1

Atlantic States of the South 244,918 184,591

429,5091 161,798 218,222

380,020 21.6

27.9

23.9

11.7

25.8

17.1

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »