Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[blocks in formation]

1 I DEDICATE THESE VOLUMES TO MY OLD FRIEND JOHN FORSTER, GLAD AND GRATEFUL THAT HE WHO, FROM THE FIRST PUBLICATION OF THE VARIOUS POEMS THEY INCLUDE, HAS BEEN THEIR PROMPTEST AND STAUNCHEST HELPER, SHOULD SEEM EVEN NEARER TO ME NOW THAN ALMOST THIRTY YEARS AGO,

R. B.

LONDON : April 21, 1863.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »