Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

sq. ft.

(14) 85 yds.

(40) 721 ft. 10} in. (15) 459 turfs.

(41) 154 ac. 1306 sq. yds. 6 (16) 170. (17) £6 88. 6d.

(42) 96 houses. (18) 51 ft.

(43) £217 16s. (19) 1650.

(44) 16 yds. (20) 71 yds.

(45) First difference, £2 88. (21) 6 ft.

9d.; Brussels more eco(22) £11 58.

nomical by 12s. 2 d. (23) 1666 yds. 2 ft.

(46) 78 yds. 2 ft. (24) 532 ft.

(47) 6 secs. (25) 114 sq. ft.

(48) 244 yds. (26) 18 yds. ; 3s. 9d.

(49) 173 ac. 1 ro. 24 po. (27) 58 ch.

(50) 314.26 yds. (28) 1344 sq. yds.

(51) 31920 sq. ft. (29) 256.

(52) 72 children. (30) 84 sq. yds.

(53) 16 ac. (31) 16 pieces.

(54) 240 sq. ft. (32) 30 ft.

(55) 15 ft. (33) 23038 sq. in.

(56) 20 ft. (34) £51 48.

(57) 178 yds. (35) 224680 sq. ft.

(58) £15 4s. (36) Land, £26250; Con- (59) 5.1802 ft. struction,

£19500 ;

(60) 7956. Total, £45750.

(61) 840 mls. (37) 123 pieces.

162) 320 stamps. (38) 58 yds. 2 ft. 3 in.; £16 (63) 468 lks. 35. 1 d.

(64) 144 yds. (39) Length, 47 yds. 2 in. ; (65) 256 yds.

Breadth, 23 yds. 1 ft. (66) 7d.
7 in.

PART II.

Ex. XXX.

(1) 320.

(8) 1 ac. (2) 50 sq. ft.

(9) 3 ac. 3 ro. 15 po. (3) 138.

(10) 2 ac. 1 ro. (4) 27.75 sq. yds.

(11) 4 ac. 2 ro. 20 po. (5) 16 sq. yds. 6 sq. ft.

(12) 20 ac. 1 ro. 24 po. (6) 37 sq. ft. 48 sq. in.

(13) 6 ac. 2 ro. 31 po. (7) 20 sq. yds. 2 sq. ft. 88 sq. in. (14) 153.0625 sq. ch.

Ex. XXXI. (1) 812 yds. (2) 5000 lks. (3) 1575 lks. (4) 23 ft., 27 ft.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ex. XXXV. (1) 172.05. (2) 384 plants. (3) 523.152 sq. ft. (4) 3263•728.

[ocr errors]

Ex. XXXVI. (1) (a) 62.352 sq. in.

(3) 10 ac. 25 po.
(6) 259.90825 sq. yds. (4) 844.201875 sq. yds.
(c) 2 sq. yds. 6 sq. ft. (5) 695.52 sq. yds.
51:3 sq. in.

(6) 96 ac. 2 ro. 10 po.
(d) 443 sq. ft.

(7) 4 ac. 3 ro. 10 po. le) 27 ac. 10 po.

(8) 5856.25 sq. yds. (2) 1548 sq. in.

(9) 28 ac.

(1) 30 yds.
(2) 60 ft.
(3) 125.
(4) 500 Iks.

Ex. XXXVII.
(5) 10 ft. 6 in.
(6) 10 ch.
(7) 6 ch. 25 Iks.
(8) 10 ch.

(9) 11 yds. (10) 1 ch.

Ex. XXXVIII. (1) 66 yds.

(15) £52 13s. 3d. (2) 114.4 yds.

(16) 160 yds. (3) 63 14 yds.

(17) 4 mls. (4) 56 ft. 10 in.

(18) 704 yds. (5) 11 ft.

(19) 1152 times. (6) 38 ft. 6 in.

(20) 80 revolutions. (7) 39 yds. 4 in.

(21) 576 times. (8) 55 yds.

(22) 120 revolutions. (9) 27 yds. 1 ft. 6 in. (23) 360 revolutions. (10) 220 yds.

(24) 14 ft. 8 in. (11) 86•24 ft.

(25) 96 mls. (12) 225984 mls.

(26) 96 ft. (13) 12 ft. 10 in.

(27) 740 sq. ft. (14) £495 118.

(1) 14 yds.
(2) 4.235 yds.
(3) 1} yds.
(4) 2 ft. 4 in.
(5) 8 ft. 9 in.
(6) 6 ft. 5 in.
(7) 1 ch. 19 lks.

Ex. XXXIX.
(8) 117.04 lks.
(9) 72 ch. 52 lks.
(10) 2443 yds.
(11) 560 yds.
(12) 35 ch.
(13) 42 steps.
(14) 595 yds.

(15) 63 yds. (16) 2 ft. 9 in. (17) 1 ft. 2 in. (18) 2 ft. 7} in. (19) 245 ft.

(1) 400 lks. (2) 90 yds.

Ex. XXV.
(3) 6 yds.
(4) 25 ch.

(5) 64 ft.

(1) 600. (2) 126. (3) 84, (4) 924. (5) 66. (6) 48. (7) 27. (8) 51.

Ex. XXVI. (9) 1972:

(17) 28. (10) 74.88.

(18) £2 158. (11) 21.

(19) £15 15s. (12) 23562.

(20) £2 10s. (13) 7•1286.

(21) 60 sq. ft. (14) 1 ac. 1 ro. 16 po. (22) £82 108. (15) 66990 sq. ft. (23) 30 yds. (16) 3 ac. 3 ro.

[blocks in formation]

Ex. XLIII.

sq. in.

sq. in.

(1) 2464 sq. yds.

(8) 14 sq. yds. 3 sq. ft. 58 (2) 5544 sq. yds. (3) 38 sq. yds. 4 sq. ft. 72 sq. (9) 114 sq. yds. 1 sq. ft. 106

in. (4) 60 sq. ft. 223 sq. in. (10) 15 ac. 1 ro. 24 po. (5) 180 sq. ft. 106 sq. in. (11) 346 sq. ft. 72 sq. in. (6) 273 sq. ft. 112 sq. in. (12) 77 plants. (7) 399 sq. yds. 6 sq. ft. 88 (13) 44506 sq. yds.

(14) 838 sq. yds. 4 sq. ft.

sq. in.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »