Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

PREACHING THE Gospel a more effectual
Method of Salvation, than human Wis-
DOM and Philosophy.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Lewin's-Mead, Bristol, May 31. 1759.

Omnis doctrina et virtus philosophorum fine capite eft,
quia Deum nesciunt, qui eft virtutis ac doctrinæ caput.

- In Dei agnitione et cultu rerum summa versatur.
In hoc fpes omnis, ac falus hominis. Lactant. de ve-
ro cultu. Lib. 6.

By SAMUEL CHANDLER, D. D.

F. R. and A. SS.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »