Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

הנה גמול הרע לעושי הרע יקרא משפט, וגמול הטוב לעושי הטוב יקרא צדק

14. Translate Psalm xci. and explain v. 9. On 2 v. 2, Kimchi writes:

הטעם אומר אני תמיד על ה" אשר הוא מחסי וגו

Is the converted past ever used as a frequentative? If so, give instances. What is the root of D, v. 4?

15. Translate Proverbs xv. 8-17 inclusive, and Isaiah xl. 1—11.

16. Translate Nahum i. On NV (see v. 5) Ben Zev writes:

ויש ענינו כליון ונתיצה או שרפה

רים להזדהתקפת Translate Daniel v. 17 to the end, and parse .17

v. 20. 1, v. 21. I'n'm, v. 23. Nid, hp, 1, v. 25. What are the forms of the possessive affixes in Chaldee?

in the passages חֵי and חַי What is the grammar of the forms .18

וְחֵי אחיך עמך : ...גר ותושב וָחַי עמך 22 .Gen. iii ואכל וָחַי לעולם

and others חַי יהוה וְחֵי נפשך Levit. xxv. 35, 36, and in the expression

like it?

-ה" מורכבת and הברה פשוטה Explain the grammatical terms .19 -פ" עוזר and פעל סתמי הנשוא and הנושא ש" סמוך and, שם נפרד .תאר הפעל - מלות היחס

[ocr errors]

20. Translate the following passage from Maimonides:

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהק"בה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו, ומדעתו ניטה לאי זו דרך שירצה הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע :

: שירי תפארת Translate the following stanzas from Wessley's .21 שׁוֹפֵט כָּל הָאָרֶץ וּטְהוֹר עֵינַיִם ,Beginning

[ocr errors]

22. Translate the following commentary on Exodus xxxiv. 6:

ה" ה" קסס קרלסון קול כוסf קמfמר וקסני קנפו כלומר קסס קול קסס, וסטעס סתכלית כל מס שיסופר על

הנוסח הנכנר הזה, וכל מס סfפסר לנטל כספתיס fו לקטון כמקסכס מעכמותו, קול קסנות קנוס קקול כעלמו, קול קול, וכן fמר 6קי' 6סר 6קי' fני fכי קול :

23. Translate the following commentary on Prov. xvi. 4, and then the passage itself according to this interpretation:

[ocr errors]

ולי כרחס ססס מענה נקרח בל"סק הגבול והתכלית קנקנן לחיזה פעולה מן הפעולות......... וכל קקכס לקורות : תתמס 6ס תרfס כעולס דכריס 6סר לפי השקפה לחסונה ידמי בעינין כלס סלריס, ומסס כדיק ורע לו ולסע וטוב לו, עליוניס למטה ותחתוניס למעלה, כי קנרס ידך להשיג עומק כוונת בעל הסנות, 6ף דע כי החלקיס סס מקוס למהלך כל דבר עד הגיעו הקנון ל, וקרסט הזה חסר תקסנקו מכליס כדרכו יהיה

לתכליתן

[merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

POINT the following passage, and add the principal distinctive accents:

אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים:,Beginning ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו :,Ending

1. TRANSLATE into ENGLISH:

Exod. ch. xxx. 1-16.

2. Explain the Masoretic notes found at the end of the book Exodus. 3. What are the rules with respect to Gender, to be observed in the case of the numerals? How may the anomaly be explained?

4. Write down the plurals of the following nouns:

אָב אָחוֹת אָמָה בַּיִת אִישׁ אִשָּׁה בֶּן בַּת פֶּה

(a) Explain the apparent irregularities, where they admit of explanation.

5. Give the various significations of the Piël, Hiphil, and Hithpael conjugations.

6. Translate into English, Joel i. subjoining remarks on the difficult or doubtful passages.

7. Translate:

קבוץ מן החי יקרא גוי לפיכך, אמר כן על קבוץ (a) כי גוי כל הארבה וכן אמר על הנמלים עם לא עז ועל השפנים עם לא

עצום :

Mention similar expressions used by Homer.

(8) הָכְרַת מִנְחָה וָנֶסֶךְ מבנין הפעל ואמר הכרת לשון זכר ואמר מנחה שהיא לשון נקבה לשון זכר נופל על ענין כלומר קרבן המנחה והנסך וכן אשר יעשה מאלה יעשה מלאכה : (9) הוֹבִישָׁה פועל עומד והוא על דרך משל כאלו יש לה בשת כשאינה נותנת פריה כראוי ויש לפרשו ענין יובש וכן תרגם יונתן גופניא יְבִישׁוּ :

8. Translate into ENGLISH:

Dan. vii. 15-28.

9. Translate into HEBREW with the vowels and accents the following: Blessed is the man that hath not slipped with his mouth, and is not pricked with the multitude of sins. Blessed is he whose conscience hath not condemned him, and who is not fallen from his hope in the Lord. Riches are not comely for a niggard: and what should an envious man do with money? He that gathereth by defrauding his own soul gathereth for others, that shall spend his goods riotously. He that is evil to himself, to whom will he be good? he shall not take pleasure in his goods. There is none worse than he that envieth himself; and this is a recompense of his wickedness. And if he doeth good he doeth it unwillingly; and at the last he will declare his wickedness. The envious man hath a wicked eye; he turneth away his face, and despiseth men. A covetous man's eye is not satisfied with his portion; and the iniquity of the wicked drieth up his soul.

10. Translate the following into ENGLISH:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Theological Examination Papers.

October, 1855.

Examiners:

PROF. JEREMIE, D.D. Trinity College.
PROF. SELWYN, B.D. St John's College.
PROF. BROWNE, M.A. Emmanuel College.
PROF. JARRETT, D.D. Trinity College.

REV. W. C. MATHISON, M.A. Trinity College.
REV. C. HARDWICK, M.A. St Catharine's College.
REV. J. S. WOOD, M.A. St John's College.

GENESIS XL.

ADD the vowels to the following passage:

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה,Beginning ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו : ,Ending

1. TRANSLATE:

Genesis, Chap. (a) ix. 8—17,

(b) xiii.,

(c) xxiii. 1-18;

adding such notes as you think needful.

2. Add the pronominal affixes for his, and your, m. both to the singular and the plural of the following nouns :

Tay, we, the, nie, 07, 19, na, aș

3. Add the pronominal affixes for him, her, and your, f. to the following particles:

אַחֲרֵי אֶל־ מִן עַל

[ocr errors]

4. Give the third person sing. mas. of the present tense of the following verbs:

5. Add the pronominal affixes for him, and them, m. to the first person sing. of the past tense of the following verbs:

[ocr errors][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »