Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

In what relation did the Law of Moses stand to the Gospel of Christ? To what event in the history of the Israelites does the Apostle here allude? Το what do you refer επιστρέψη? State your reasons. “Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστιν. How do you understand these words ? Parse επωρώθη. 6. Translate, 2 Cor. xii. 6–9:

Beginning, 'Εαν γαρ θελήσω καυχήσασθαι, κ. τ.λ.

Ending, ίνα επισκηνώση επ' εμέ η δύναμις του Χριστού. What different interpretations have been given of the phrase σκόλοψ τη σαρκί ? Quote instances in which similar power has been assigned to Satan. Give the meaning of the word Satan.

[ocr errors]

Craben Scholarship. .

January, 1856.

Examiners :

PROF. JEREMIE, D.D. Trinity College.
Prof. ABDY, LL.D. Trinity Hall.
PROF. BOND, M.D. Corpus Christi College.
PROF. JARRETT, M.A. St Catharine's College.
Rev. W. H. Bateson, B.D. Public Orator, St John's College.

TRANSLATE into LATIN PROSE:

When the inordinate hopes of youth, which provoke their own disappointment, have been sobered down by longer experience and more extended views;—when the keen contentions and eager rivalries which employed our riper years have expired or been abandoned ;-when we have seen, year after year, the objects of our fiercest hostility and of our fondest affections lie down together in the hallowed peace of the grave;—when ordinary pleasures and amusements begin to be insipid, and the gay derision which seasoned them to appear flat and importunate;—when we reflect how often we have mourned and been comforted, what opposite opinions we have successively maintained and abandoned, to what inconsistent habits we have gradually been formed, and how frequently the objects of our pride have proved the sources of our shame, we are naturally led to recur to the days of our childhood, and to retrace the whole of our career, and that of our contemporaries, with feelings of far greater humility and indulgence than those by which it had been accompanied; to think all vain but affection and honour, the simplest and cheapest pleasures the truest and most precious, and generosity of sentiment the only mental superiority which ought either to be wished for or admitted.

JEFFREY.

TRANSLATE into GREEK IAMBICS:

Oh hear me, look upon me, how my heart
After long desolation now unfolds
Unto this new delight, to kiss thy head,
Thou dearest, dearest one of all on earth!

To clasp thee with my arms, which were but thrown
On the void winds before! Oh give me way,
Give my soul's rapture way! The eternal fount
Leaps not more brightly forth from cliff to cliff
Of high Parnassus, down the golden vale,
Than the strong joy bursts gushing from my heart,
And swells around me to a flood of bliss,
Orestes! oh my Brother!

MRS HEMANS. From the Iphigenia of Goëthe.

SUBJECT for Latin Essay.

Vis Electrica ad nuntios perferendos accommodata quosnam fructus

mortalibus vel tulerit vel latura sit.

TRANSLATE:

Beginning, Intelligo, judices, in caussa aperta minimeque dubia... Ending, prætoriam sententiam et prætextam togam consequuntur.

CICERO pro Balbo, c. 25. Beginning, Idus tum Maiæ sollemnes ineundis magistratibus Ending, decemviratu possessum semel obtinerent imperium.

Liv. Lib, III. C. 36.

Beginning, His Nero, haudquaquam pænitentia flagitii, conjugem... Ending, Neronis fore Octaviam, illi maritum daturos.

TACIT. Ann. XIV. c. 60.

Beginning, Sciamus autem, si de nostro facto quæratur, unum... Ending, invisus sit, sciat, suspicione subjecti petitoris non carebit.

QUINCTILIAN. Lib. iv. Cap. 2.

TRANSLATE, adding brief explanatory notes where necessary:

Beginning, 'Αλλ' ότε δη μνηστήρας αφίκετο δια γυναικών, κ.τ.λ. Ending, αλλ' 'Οδυσεύς κατέρυκε και έσχεθεν δεμένους περ.

HOMER, Odys. XVI, 414. Beginning, Μυρίαι δ' έργων καλών τέτμηνθ' εκατόμπεδοι, κ. τ. λ. Ending, αύδασε τοιουτόν γ' έπος.

PINDAR, Isthm. v. 22.

Beginning,

ΦΕ. Ταύτ' έμαθες τα δεξιά, κ.τ.λ.
Ending, καίτοι ταλάντου γ' αύτ' έμαθεν Υπέρβoλος.

ARISTOPH. Nub. 852.
Beginning, Δοκείς κακουργείν "Άργος ου θάπτων νεκρούς; κ. τ.λ.
Ending, ή δηλα τάνθένδ'· είμι και θάψω βία.

EURIPIDES, Suppl. 537. Beginning, Τήναν ταν λαύραν, τόθι ται δρύες, αιπόλε, κάμψας, κ.τ.λ. Ending, Σακίταν. νεύοι δ' ευμενέως ο θεός.

THEOCRIT. Epigr. 4.

TRANSLATE:

Beginning, Και παρελθών αυτοίς Ερμοκράτης ο "Ερμωνος, κ. τ.λ.
Ending, τάλλα κατά κόσμον και απροφασίστως παρασκευασθήναι.

THUCYD. VI. 72. Beginning, ΞΕ. Τα μεν πλούτου και δυνάμεων εν τοίς, κ.τ.λ. Ending, ΝΕ. ΣΩ. Πώς γαρ ου και

PLAT. Politic. ad finem. Beginning, 'Επειδή δε ήκον εις το πίνειν, εισάγει τινα, κ.τ.λ. Ending, και κατα θετταλίαν πολύς λόγος και παν

ανταχού. DEMOSTH. De falsa Legat. p. 402, Reiske.

TRANSLATE, adding such brief notes as are requisite :

Beginning, Quod superest, æs, atque aurum, ferrumque repertum’st,... Ending, Atque lacunarum fuerant vestigia cuique.

LUCRETIUS, ν. 1240-1260. Beginning, Sulpicia est tibi culta tuis, Mars magne, Calendis ;... Ending, Dignior est vestro nulla puella choro.

TIBULLUS, iv, ii. Ad Martem. Beginning, Quæ cura Patrum, quæve Quiritium,... Ending, Mittere equum medios per ignes.

HORACE, Odes, iv. xiv. 1-24. Beginning, Hæc illi veteres præcepta minoribus: at nunc... Ending, Hoc discunt omnes ante alpha et beta puellæ.

JUVENAL, ΧΙν. 189209. Beginning, Si vero, quoniam casus apibus quoque nostros... Ending, Cecropiumque thymum, et grave olentia centaurea.

VIRGIL, Georgics, iv. 251–270. For Latin LYRICS :

HERRICK.
My dearest love, since thou wilt go,

And leave me here behind thee;
For love or pity, let me know

The place where I may find thee.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

For LATIN ELEGIACS:

Away; let nought to love displeasing,

My Winifreda, move your care;
Let nought delay the heavenly blessing,

Nor squeamish pride, nor gloomy fear.
What tho' no grants of royal donors

With pompous titles grace our blood;
We'll shine in more substantial honors,

And to be noble we'll be good.

Baskets.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »