Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CAMBRIDGE

UNIVERSITY EXAMINATION PAPERS.

Tyrwhitt's Hebrelu Scholarships.

May, 1855.

Examiners :
PROF. JARRETT, D.D. Trinity College.
PROF. WILLIAMS, B.D. Emmanuel College.
Rev. E. RANDOLPH, M.A. Jesus College.
Rev. E. B. WHYLEY, M. A. Trinity College.

TRANSLATE, adding such notes as you may think needful :

(1) Job xix.
(2) Lamentations iv.

TRANSLATE into ENGLISH:

Deuteronomy xx.

Proverbs xxv. (1) Verse 24. Give the translation of this verse in our authorized version. How do you account for the rendering of the word nan?

(2) Verse 28. What prefix is here omitted? and what do you consider to be the effect of the omission upon the meaning of the passage? Quote a passage in which a similar construction occurs.

Isaiah xvi. (1) Verse 1. Explain particularly the historical allusion contained in this verse and those immediately following. To whom do you refer the expression rod Dax ' in verse 4?

(2) Verse 14. 7091 poz. Explain this expression,

TRANSLATE into BIBLICAL HEBREW, with the vowel points and princi. pal accents, the following passage: My son,

if thou come to serve the Lord, prepare thy soul for temptation. Set thy heart aright, and constantly endure, and make not haste in time of trouble.

Cleave unto Him, and depart not away, that thou mayest be increased at thy last end.

Whatsoever is brought upon thee take cheerfully, and be patient when thou art changed to a low estate.

For gold is tried in the fire, and acceptable men in the furnace of adversity.

Believe in Him, and He will help thee; order thy way aright, and trust in Him.

Ye that fear the Lord, wait for His mercy; and go not aside lest ye fall.
Ye that fear the Lord, believe Him; and your reward shall not fail.
Ye that fear the Lord, hope for good, and for everlasting joy and mercy.

Look at the generations of old, and see; did ever any trust in the Lord, and was confounded? or did any abide in His fear, and was forsaken? or whom did He ever despise, that called upon Him?

For the Lord is full of compassion and mercy, long-suffering, and very pitiful, and forgiveth sins, and saveth in time of affliction.

And: The souls of the righteous are in the hand of God, and there shall no torment touch them.

In the sight of the unwise they seemed to die: and their departure is taken for misery,

And their going from us to be utter destruction; but they are in peace.

For though they be punished in the sight of men, yet is their hope full of immortality.

And having been a little chastised they shall be greatly rewarded; for God proved them, and found them worthy for Himself.

As gold in the furnace hath He tried them, and received them as a burnt-offering.

Add the vowel points and principal accents to the following:

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך

לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ולא רחקה הוא : ויקחה לנו וישמיענו אתה ונעשנה : ולא מעבר לים הוא לאמר

: מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לני וישמיענו אתה ונעשנה : כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו: לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע : אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה :

ראה נתתי

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »