Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

LONDON : SOLD BY MESSRS. LONGMAN, HURST, AND Co. PATERNOSTER ROW ; HATCHARD AND SON, PICCADILLY; RIVINGTONS, ST. PAUL'S CHURCH YARD; AND SEELEY AND SON, FLEET-STREET: ALSO, BY T. ABBOTT, MARKETHARBOROUGH; DICEY AND SMITHSON, NORTHAMPTON; DASH AND SON, KETTERING; AND J. G.

BROWN, LEICESTER,

1824.
514

[merged small][ocr errors][merged small]

TO

R.-J. WILMOT HORTON, Esq. M. P.

PATRON OF THE HOSPITAL AND FREE GRAMMAR SCHOOL,

AT CLIPSTON, NORTHAMPTONSHIRE,

IN WHICH

THE COMFORT OF THE AGED AND THE INSTRUCTION OF THE YOUNG

ARE MUTUALLY PROMOTED;

THESE SERMONS ARE HUMBLY INSCRIBED AND DEDICATED,

BY HIS

TRULY OBLIGED AND FAITHFUL SERVANT,

The Author.

August 23, 1824.

[ocr errors][ocr errors]

SERMONS

ON

THE FIFTY FIRST PSALM,

WITH OTHERS ON

DOCTRINAL & PRACTICAL SUBJECTS,

BY THE

REV. J. BULL, M. A.

CURATE OF CLIPSTON, NORTHAMPTONSHIRE, AND MASTER
OF THE ENDOWED GRAMMAR SCHOOL AND HOSPITAL

IN THE SAME VILLAGE.

Pars hominum vitiis gaudet constanter ; et arget
Propositum ; pars multa natat, modo recta capessens,
Interdum pravis obnoxia.

Hor.

LONDON :
SOLD BY MESSRS. LONGMAN, HURST, AND Co. PATERNOSTER ROW ; HATCHARD
AND SON, PICCADILLY; RIVINGTONS, ST. PAUL'S CHURCH YARD; AND
SEELEY AND SON, FLEET-STREET: ALSO, BY T. ABBOTT, MARKET-
HARBOROUGH; DICEY AND SMITHSON, NORTHAMPTON;
DASH AND SON, KETTERING; AND J. G.

BROWN, LEICESTER.

1824.
514

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »