Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

12

ROYAL MILITARY COLLEGE, SANDHURST.

Euripides.

ΜΗ. Μίαν με μεῖναι τήνδ ̓ ἔασον ἡμέραν
Καὶ ξυμπερᾶναι φροντίδ ̓ ἡ φευξούμεθα,
Παισίν τ' ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ
Οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασθαι πέκνοις.
Οἴκτειρε δ' αὐτούς· καὶ σύ τοι παίδων πατὴς
Πέφυκας· εἰκὸς δ ̓ ἐστὶν εὔνοιαν σ ̓ ἔχειν.
Τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντὶς, εἰ φευξούμεθα,
Κείνους δὲ κλαίω ξυμφορά κεχρημένους.
ΚΡ. Ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ ̓ ἔφυ τυραννικὸν,
Αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα·

Καὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι,
Ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε· προὐννέπω δέ σοι,
Εἴ σ ̓ ἡ ἐπιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ
Καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τεςμόνων χθονός,
Θανεῖ· λέλεκται μῦθος ἀψευδής όδε.
Νῦν δ', εἰ μένειν δεῖ, μίμν' ἐφ' ἡμέραν μίαν·
Οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ' ἔχει.

Xenophon.

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ' ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. Αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν, εἰς ζώνην δεδομέναι. Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδητος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. Ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὡραι φύουσι· Κῦρος δ' αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, οντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων· καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὀνόματι. Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας πέντε· καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα.

Lucian.

ΕΡΜ. ̓Αλλ', ώ Λυκίνε, τὸ μὲν ἐπὶ πάντας ἐλθεῖν χρῆναι καὶ πειραθῆναι ὧν φασι καὶ τὸ μὴ ἂν ἄλλως ἑλέσθαι τὸ βέλτιον ἢ οὕτως, εὔλογον ἴσως, τὸ δὲ τῇ πείρᾳ ἑκάστῃ τοσαῦτα ἔτη ἀποδιδόναι, παγγέλοιον, ὥσπερ οὐχ οἷόν τε ὃν ἀπ ̓ ὀλίγων καταμαθεῖν τὰ πάντα. Ἐμοὶ δὲ καὶ πάνυ ῥᾴδιον εἶναι δοκεῖ τὸ τοιοῦτον καὶ οὐ πολλῆς διατριβῆς δεόμενον· φασί γέ τοι τῶν πλαστῶν τινα, Φειδίαν οἶμαι, ὄνυχα μόνον λέοντος ἰδόντα ἀπ ̓ ἐκείνου ἀναλελογίσθαι, ἡλίκος ἂν ὁ πᾶς λέων γένοιτο κατ ̓ ἀξίαν τοῦ ὄνυχος ἀναπλασθείς. Καὶ σὺ δέ, ἤν τίς σοι χεῖρα μόνην ἀνθρώπου δείξῃ

[blocks in formation]

τὸ ἄλλο σῶμα κατακαλύψας, εἴσῃ, οἶμαι, αὐτίκα ὅτι ἄνθρωπός ἐστι τὸ κατακεκαλυμμένον, κἂν μὴ τὸ πᾶν σῶμα ἴδῃς. Καὶ τοίνυν τὰ μὲν κεφαλαιώδη ὧν ἅπαντες λέγουσι, ῥᾴδιον καταμαθεῖν ἐν ὀλίγῳ μορίῳ ἡμέρας, τὸ δὲ ὑπερακριβὲς τοῦτο καὶ μακρᾶς τῆς ἐξετάσεως δεόμενον οὐ πάνυ ἀναγκαῖον ἐς τὴν αἵρεσιν τοῦ βελτίονος, ἀλλ' ἔστι κρῖναι καὶ ἀπ ̓ ἐκείνων.

Demosthenes.

Ορᾶθ ̓ ὅτι φεύγει μὲν τὰς ἰδίας προφάσεις, εἰς δὲ τὰς ̓Αμφικτυονικὰς καταφεύγει. Τίς οὖν ὁ ταῦτα συμπαρασκευάσας αὐτῷ; τίς ὁ τὰς προφάσ σεις ταύτας ἐνδούς; τίς ὁ τῶν κακῶν τῶν γεγενημένων μάλιστα αἴτιος ; Οὐχ οὗτος; Μὴ τοίνυν λέγετε, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, περιϊόντες, ὡς ὑφ ̓ ἑνὸς τοιαῦτα πέπονθεν ἡ Ἑλλὰς ἀνθρώπου. Οὐχ ὑφ ̓ ἑνός, ἀλλ ̓ ὑπὸ πολλῶν καὶ πονηρῶν τῶν παρ' ἑκάστοις, ὦ γῆ καὶ θεοί ! ὧν εἷς οὗτός ἐστιν, ὅν, εἰ μηδὲν εὐλαβηθέντα τἀληθὲς εἰπεῖν δέοι, οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι ἔγωγε κοινὸν ἀλιτήριον τῶν μετὰ ταῦτ ̓ ἀπολωλότων ἁπάντων εἰπεῖν, ἀνθρώπων, τόπων, πόλεων· ὁ γὰρ τὸ σπέρμα παρασχών, οὗτος τῶν φύντων αἴτιος. Ὃν ὅπως ποτὲ οὐκ εὐθὺς ἰδόντες ἀπεστράφητε, θαυμάζω· πλὴν πολύ τι σκότος, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ παρ' ὑμῖν πρὸ τῆς ἀληθείας.

For translation into Greek prose :—

The kingdom of France is spread above fifteen or twenty days journey from Germany to Spain, and from the Alps to the British Ocean, containing many flourishing cities, and among these Paris, the seat of the king, which surpasses the rest in riches and luxury. Many princes and lords alternately wait in his palace, and acknowledge him as their sovereign. The French are an ancient and opulent people, and their language and manners, though somewhat different, are not dissimilar from those of the Italians. They esteem themselves the first of the western nations; but this foolish arrogance has been recently humbled by the unfortunate events of their wars against the English, the inhabitants of the British island.

For Greek Iambics :

My conscience hath a thousand several tongues,
And every tongue brings in a several tale,
And every tale condemns me for a villain.

I shall despair.-There is no creature loves me ;
And if I die, no soul shall pity me:-

Nay wherefore should they? since that I myself
Find in myself no pity to myself.

Methought the souls of all that I had murdered
Came to my tent and every one did threat
To-morrow's vengeance on the head of Richard.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(200 must be obtained for Qualification.)

(N.B. For answers to eight questions, including either 1 or2, the maximum of Marks will be given.)

1. Compose a short letter from yourself to a friend, stating that you have been lately studying the History of England, and mentioning any four or five historical personages whose lives seem to you to have had the greatest influence over the character, or fortunes of the nation. Give reasons for the selection. 2. Describe Louis XI. of France. The following particulars may be made use of, but candidates are not restricted to them: France, at accession of Louis XI., disorganised-broken up into many principalities—each baron plundered the neighbourhood-Louis cautious-active-dissembler-unprincipled-cruel -selfish-suspicious of all-superstitious-timorous-despised all men-hated the nobles-chose ministers from the populace -desirous of reviving French nationality- successful-his reign advantageous for France-his ends noble-means base.

3. Distinguish between Declension and Conjugation, Person and Case, Syntax and Accidence. What do these words mean literally?

4. Is there any difference between Epithet, Adjective, Noun, Substantive? Give instances of each.

5. He began at the first page-He began with the first pageHe began from the first page-He began in the first page-He began on the first page. Are all these sentences equally correct? Do they all mean exactly the same thing?

6. What is the Relative Pronoun? Why is it so called? State the difference between What boy? and Which boy? ·

ENGLISH LANGUAGE, ETC.-HISTORY AND GEOGRAPHY. 15

7. How is it that the Perfect Tense is said to have both a present and a past sense? Does the Present Indicative ever express habit and custom? Give instances.

[ocr errors]

8. Correct errors (if any) in the spelling of the following words: Governour Theater Pourtraied- DissheveledGayety-Wholesom—Villainy—I'le (for I will) — Pacquet Doest-Dutchess-Taylor- Vertuous- Hindred-Enjoyn'd

Beautifyed.

9. Point out and correct any error, or obscurity in the following:-He did not desire to omit the whole series of Martborough's victories as worthy of the highest praise. They all seemed equally glorious to him.

10. Are the following correct? Give reasons for your opinion: He together with her are-He and she is-He and she are-Neither he nor she are.

11. Correct the following:-I was assured, if taken up by English capitalists, whom they seemed very anxious should buy and work them, that these mines would be remunerative.

12. It is requisite that he who combats error give his reasons dispassionately, and thus proves that he is contending for truth.

[blocks in formation]

N.B.-Marks will be given, for full and correct answers to the four questions to which asterisks are prefixed, in the proportion of 300 for each answer; and, for good answers to the remaining questions, in the proportion of from 100 to 150 for each.

Candidates are requested to mark by an asterisk their answers to the questions so distinguished.

16

ROYAL MILITARY COLLEGE, SANDHURST.

HISTORY AND GEOGRAPHY OF GREAT BRITAIN AND HER
DEPENDENCIES.

*1. When was the first English Parliament summoned, and why? Give a sketch of the steps by which that assembly rose to its present form and powers.

*2. Contrast the policy, foreign and domestic, of the Tudor and the Stuart sovereigns of England. What do you consider the principal causes of the popularity of the former dynasty, and the unpopularity and misfortunes of the latter?

*3. How were troops levied and supported in England during the continuance of the Feudal System? What was the object of the Militia Bill to which Charles I. refused his assent? When was a standing army first kept on foot in England? State how Parliament indirectly exercises control over it.

*4. Name the three or four most powerful ministers from the accession of George I. to the death of George IV. Describe their chief acts, at home and abroad.

5. Name the different kingdoms composing the Anglo-Saxon Heptarchy. Who were the most conspicuous Anglo-Saxon princes previous to the accession of Egbert?

6. Give accounts of any two or three English prelates, before the reign of Henry VIII., who carried on contests with the Crown. 7. State the claims of Mary I., Elizabeth, Mary Queen of Scots, and Lady Jane Grey, respectively, to the throne of England.

8. How were Calais, Bordeaux, Boulogne, Flushing, Dunkirk, and the Havannah, respectively, gained, and lost, by England?

9. Give accounts of Williams (Bishop of Lincoln, and Lord Keeper), Prince Rupert, the Earl of Sunderland, the first Duchess of Marlborough.

10. Which counties and towns were most friendly to Charles I., and which to the Parliament, during the Civil Wars? How do you account for the differences in loyalty?

11. Give accounts of Craggs, Benjamin Franklin, Admiral Sir John Jervis, and the Duke of York (son of George III.)

12. Mention the dates and the causes of the colonization of Virginia, New England, Pennsylvania. In what wars, and from whom, were New York, and the Canadas taken?

13. Give the dates of the signing of Magna Charta-Death of Richard Earl of Warwick-Passing of the Law of the Six Articles-Accession of James II.-Battle of Ramillies-Death of George II.-Battle of Copenhagen.

14. Name the principal ranges of hills in Great Britain. Describe their direction.

15. On what rivers, and in what counties, are Chepstow, Melrose, Newark, Warwick, Dundee, Limerick ?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »